Útvary

Regionálny hygienik, generálny tajomník služobného úradu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva Hlavný hygienik SR. Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. 

V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Viac informácií

Právna oblasť
Rieši sa tu správna agenda RÚVZ Trnava podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov spojenej s priestupkovým konaním (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a sankčným konaním podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v znení a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve a zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Viac informácií

Epidemiológia ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných chorôb ako aj chronických neinfekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné a chronické ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti.


Odbor epidemiológie sa organizačne člení na 2 úseky:

 • Úsek epidemiológie infekčných ochorení
 • Úsek nozokomiálnych nákaz

Činnosť sa realizuje v dvoch úrovniach:

 • na úrovni krajskej vykonávanie nadstavbových činností, posudkov, konzultácií, metodického vedenia, vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,

Viac informácií

Odbor hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa opatrenia zamerané na vylúčenie, resp. zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia. Sleduje a vyhodnocuje požiadavky na zdravé životné a pracovné podmienky a podporuje zdravý životný štýl detí a mládeže vrátane vysokoškolákov. 

Viac informácií

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. 
Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.
Odbor hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.

Viac informácií

Koncepcia v odbore hygiena výživy bola vydaná Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 45 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Publikovaná je vo Vestníku MZ SR čiastka 12 – 19 zo dňa 26. marca 2008, s účinnosťou od 1. apríla 2008.

Odbor hygieny výživy:

 • Plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb.
 • Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

Činnosť odboru sa realizuje v dvoch úrovniach:

Viac informácií

Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa zaoberá vplyvom pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce na zdravie pracujúcej populácie formou podpory a udržania telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, prevenciou poškodení zdravia zamestnancov vyvolaných prácou a pracovným prostredím, ochranou zamestnancov pred rizikami z pôsobenia škodlivých faktorov pri práci, prispôsobovaním pracovného prostredia fyziologickým a psychickým schopnostiam zamestnancov. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

Činnosť odboru sa realizuje:

 • na úrovni celoslovenskej, formou prípravy materiálov odborno-metodickej povahy, podkladov pre rozhodovanie ÚVZ SR - hlavného hygienika SR a výkonom špecializovaných činností,

Viac informácií

Podpora zdravia je proces umožňujúci ľuďom vykonávať kontrolu a zlepšovať svoje zdravie, pričom strategický rámec podpory zdravia tvorí 5 základných prvkov: podpora politiky verejného zdravia, tvorba podporného prostredia, posilnenie účasti verejnosti, zlepšovanie osobných schopností (napr. zdravý spôsob života) a reorientácia zdravotníckych služieb.

Výchova ku zdraviu
 je odborom, ktorý je charakterizovaný v prvom rade danosťami interdisciplinárneho medicínskeho odboru, ale zároveň akceptujúcim rovinu medicínsko- andragogicko - pedagogickú ako aj rovinu výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na aktívny prístup k zdraviu, k zvyšovaniu zdravotného uvedomenia a zdravotných poznatkov, rozširovania starostlivosti o zdravý spôsob života ľudí a podporu zdravého životného prostredia s cieľom zvyšovať kvalitu života. 

Viac informácií

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • agendu výberových konaní
 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru
 • agendu majetkových priznaní
 • agendu sťažností štátnych zamestnancov
 • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov

Viac informácií

Pracovná náplň:

 • komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
 • zostavenie návrhu rozpočtu podľa smerných čísiel a jeho rozpis v RIS
 • zabezpečenie rozpočtových opatrení z úrovne MZ SR a z úrovne organizácie v RIS
 • vypracovanie ročnej správy o činnosti a hospodárení za príslušný rok
 • v spolupráci s ÚVZ SR a MZ SR rieši havarijné situácie, na ktoré nie sú finančné zdroje
 • vypracovávanie žiadostí na pridelenie kapitálových výdavkov

Viac informácií

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia (OOHFP) je skúšobné laboratórium RÚVZ so sídlom v Trnave, ktoré vykonáva špecializované úlohy verejného zdravotníctva v zmysle § 11 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou s Osvedčením o akreditácii č.: S 154 podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17 025:2018. 

Odbor vykonáva:

 • analýzy a vyšetrovanie vzoriek vôd, potravín a predmetov bežného používania, 
 • vyšetrovanie pieskov z pieskovísk, 
 • kontrolu mikrobiálnej kontaminácie prostredia zdravotníckych zariadení a vnútorného prostredia budov a sterov odobratých z prostredia zdravotníckych zariadení, potravinárskych zariadení a zariadení spoločného stravovania,
 • kontroly účinnosti sterilizačnej techniky,

Viac informácií