Ponuka voľných pracovných / štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v Trnave

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava príjme do štátnozamestnaneckého pomeru do dočasnej štátnej služby v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe - na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest uchádzačov, ktorí spĺňajú nasledovné kvalifikačné kritériá:

Kvalifikačné kritériá na pracovnú pozíciu lekár:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Žiadosti o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave
Limbová 6
917 09 Trnava

s označením DŠS

V prípade záujmu bližšie informácie budú poskytnuté na tel. č. 033/5512861.