Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová ul. č. 6, 917 02 Trnava v súlade s uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 - zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytne konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok  08:00 - 11:30 | 12:00 - 15:00 hod.
Utorok  08:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00 hod.
Streda  08:00 - 11:30 | 12:00 - 15:30 hod.
Štvrtok  08:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00 hod.
Piatok  08:00 - 11:30 | 12:00 - 13:00 hod.


Osobne na adrese:
1. Budova RÚVZ Trnava – Ulica Limbová 6053/6, 917 02 Trnava
Telefonicky:
Informátorka, spojovateľka - tel.: 033/55 12 861, 0905 397 341

Úsek Regionálneho hygienika a GTSÚ, Sekretariát: 
tel. 033/53 48 051
e-mail: tt.sekretariat@uvzsr.sk 

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
Mgr. Elvíra Jankovičová, MPH, tel. 033/59 36 976, e-mail: tt.hv@uvzsr.sk 

Odbor hygieny detí a mládeže:
RNDr. Lucia Ivanovičová, MPH, tel. 033/59 36 960, e-mail: tt.lucia.ivanovicova@uvzsr.sk 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia:
RNDr. Jana Fašiangová, tel. 033/53 54 596, e-mail: tt.fasiangova@uvzsr.sk 

Odbor epidemiológie:
MUDr. Dagmar Kollárová, PhD., tel. 033/53 54 594, e-mail: tt.kollarova@uvzsr.sk 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva:
Ing. Beata Marušíková, tel. 033/59 36 981, e-mail: tt.oppl@uvzsr.sk 

Odbor objektivizácie a hodnotenia faktorov prostredia:
Ing. Jiří Janošek, tel. 033/55 05 041, e-mail: tt.oohfp@uvzsr.sk 

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu:
Mgr. Andrea Šimorová, tel. 033/55 11 596, e-mail: tt.ovz@uvzsr.sk 

Odbor ekonomiky a ľudských zdrojov:
Ing. Eleonóra Maričáková, tel. 033/53 54 672, e-mail: tt.eko@uvzsr.sk 

Odbor dokumentačno - právny:
Mgr. Petronela Mrázová, tel. 033/53 54 674, e-mail: tt.petronela.mrazova@uvzsr.sk