Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v Trnavskom kraji 13. kalendárny týždeň 2024

Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v Trnavskom kraji za 13. kalendárny týždeň (KT) 2024

V 13. KT bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 4803 akútnych respiračných ochorení vrátane COVID-19 (chorobnosť 1714,9), z toho chrípke podobných ochorení bolo 837 (chorobnosť 298,9). V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenávame približne rovnakú chorobnosť na akútne respiračné ochorenia o a pokles chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 12 %. 

Viac tu: Situácia vo výskyte chrípkových ochorení v Trnavskom kraji (.pdf, 332 kB)