História verejného zdravotníctva

Na základe nového zákona o hygiene (1952) bola dňa 01.02.1953 vytvorená Okresná hygienicko - epidemiologická stanica v Trnave (OHES). Bola významným činiteľom pri uskutočňovaní preventívnych opatrení v živote a práci obyvateľov regiónu Trnava.

Budova pre OHES na Halenárskej ul. 23  bola úradne pridelená pre prácu tejto stanice, keď majitelia budovy, bratia Winterovci, emigrovali do zahraničia. Jeden z majiteľov, MUDr. Otto Winter, bol do tej doby aj primárom infekčného oddelenia nemocnice v Trnave. Winterovci mali na prízemí  budovy výrobňu pracích prostriedkov a na poschodí boli  situované byty.

Pre účely činnosti OHES sa budova musela stavebne prispôsobiť, bolo potrebné pripraviť priestory pre  činnosť laboratórií, pre pracovne asistentov a pre riadiacu zložku. Podmienky pre prácu však boli veľmi stiesnené, preto sa uvažovalo o výstavbe novej budovy, ktorá sa žiaľ neuskutočnila. Zlepšenie priestorovej situácie umožnilo získanie budovy na novom sídlisku Linčianska, na  Limbovej ulici č. 6,  do ktorej sa v roku 1989 presťahovalo vedenie OHES a odborné „terénne“ oddelenia (odbory) vrátane lekárov a asistentov hygienickej služby. Na Halenárskej ul.č. 23 zostali laboratóriá a v roku 1991 pribudlo aj  oddelenie zdravotnej výchovy, ktoré sa  v rámci reorganizácie  vyčlenilo z OÚNZ Trnava. OHES sa neskôr premenovala na Ústav hygieny a epidemiológie (ÚHE), potom na Štátny zdravotný ústav (ŠZÚ), Štátny fakultný zdravotný ústav (ŠFZÚ). Na základe zriaďovacej listiny MZ SR zo dňa 19.12.2003, dňom 01.01.2004 vzniká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ) ako nástupnícka organizácia Štátneho zdravotného ústavu (ŠZÚ) so sídlom v Trnave.

Funkciu okresných hygienikov, resp. regionálnych hygienikov, postupne vykonávali MUDr. Július Keleši (1953-1954), MUDr. Emil Tomášik (1954 - 1960), MUDr. Jozef Kiss (1960 – 1982),  MUDr. Otakar Fitz (1982 - 2004), MUDr. Darina Lopušná, MPH (2004 – 2009) a MUDr. Ľubica Kollárová (2009-2018).

 Zamestnanci RÚVZ Trnava sa dlhodobo prezentujú svojou vysokou  odbornosťou. Máme krajských odborníkov pre epidemiológiu, hygienu výživy, preventívne pracovné lekárstvo, chemické analýzy, biológiu životného prostredia a mikrobiológiu životného prostredia, výchovu k zdraviu. Laboratóriá svoju vysokú odbornosť dokazujú zavedenými systémami kvality. V roku 1995, ako prvé v rámci vtedajších ŠZÚ na Slovensku, získali od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave Certifikát o správnej laboratórnej praxi a v roku 2004 získali akreditáciu podľa normy ISO/IEC 17 025:2005 od Slovenskej národnej akreditačnej služby v Bratislave. RÚVZ so sídlom v Trnave ako prvý  RÚVZ na Slovensku zaviedol  systém manažérstva kvality  a  v  decembri 2008 získal certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000.

    RÚVZ zabezpečuje okrem iných činností aj odbornú prax študentov Trnavskej univerzity - Fakulty  zdravotníctva a sociálnej práce, ako aj študentov UCM a  predatestačnú prípravu lekárov.