Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (RÚVZ NZ)

má územnú pôsobnosť pre okres Nové Zámky.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Nové Zámky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Juraj Benko.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Nové Zámky za 7. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky
za 7. kalendárny týždeň 2024

 

V 7. kalendárom týždni 2024 bolo hlásených 3168 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 3508,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 5,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 8946,6/100 000. Zároveň bolo hlásených 1778 chrípke podobných ochorení (CHPO), chorobnosť dosiahla hodnotu 1969,1/100 000 osôb. Chorobnosť sa v porovnaní  s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 20,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 5367,9/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 101 osôb, čo predstavuje 3,2% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (55). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (21) a pneumónie (25).
Ochorenia hlásilo 96% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných lekárov pre dospelých.
Epidemický výskyt ochorení sme v 7. kalendárnom týždni v kolektívnych zariadeniach zaznamenali v 3 MŠ a v 2 ZŠ.

U 15 pacientov bol ako pôvodca ochorenia potvrdený vírus chrípky typu A.

Zaznamenali sme 1 prípad ochorenia na COVID-19.    


                                                           

MUDr.Juraj Benko
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch