Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (RÚVZ NZ)

má územnú pôsobnosť pre okres Nové Zámky.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Nové Zámky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Juraj Benko.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Nové Zámky za 5. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky
za 5. kalendárny týždeň 2024

 

V 5. kalendárom týždni 2024 bolo hlásených 3051 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 3321,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 35,6%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 8730,0/100 000. Zároveň bolo hlásených 1638 chrípke podobných ochorení (CHPO), chorobnosť dosiahla hodnotu 1783,3/100 000 osôb. Chorobnosť sa v porovnaní  s predchádzajúcim týždňom znížila o 249,5%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6-14 ročných, dosiahla hodnotu 4511,3/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 63 osôb, čo predstavuje 2,1% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (43). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (10) a pneumónie (10).
Ochorenia hlásilo 81% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61% všeobecných lekárov pre dospelých.
Epidemický výskyt ochorení sme v 5. kalendárnom týždni v kolektívnych zariadeniach zaznamenali v 8 MŠ a v 9 ZŠ.

U 47 pacientov bol ako pôvodca ochorenia potvrdený vírus chrípky typu A.

Nezaznamenali sme žiadny prípad ochorenia na COVID-19.    


                                                           

MUDr.Juraj Benko
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch