Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (RÚVZ NZ)

má územnú pôsobnosť pre okres Nové Zámky.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Nové Zámky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Juraj Benko.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Nové Zámky za 19. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky
za 19. kalendárny týždeň 2024

 

V 19. kalendárom týždni 2024 bolo hlásených 1352 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1456,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znížila o 15,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 4775,6/100 000. Zároveň bolo hlásených 143 chrípke podobných ochorení (CHPO), chorobnosť dosiahla hodnotu 154,0/100 000 osôb. Chorobnosť sa v porovnaní  s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 4,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných, dosiahla hodnotu 385,1/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 21 osôb, čo predstavuje 1,6% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (10). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (6) a pneumónie (5).
Ochorenia hlásilo 88% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 60% všeobecných lekárov pre dospelých.
Epidemický výskyt ochorení sme v 19. kalendárnom týždni v kolektívnych zariadeniach nezaznamenali.

U žiadneho pacienta nebol ako pôvodca ochorenia potvrdený vírus chrípky typu A.

Neznamenali sme žiadny prípad ochorenia na COVID-19.    


                                                           

MUDr.Juraj Benko
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch