Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (RÚVZ NZ)

má územnú pôsobnosť pre okres Nové Zámky.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Nové Zámky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Juraj Benko.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Nové Zámky za 17. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky
za 17. kalendárny týždeň 2024

 

V 17. kalendárom týždni 2024 bolo hlásených 1415 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 1977,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 55,3%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 5940,6/100 000. Zároveň bolo hlásených 215 chrípke podobných ochorení (CHPO), chorobnosť dosiahla hodnotu 300,5/100 000 osôb. Chorobnosť sa v porovnaní  s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 35,7%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 793,3/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb, čo predstavuje 1,8% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (14). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (12) a pneumónie (0).
Ochorenia hlásilo 80% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42% všeobecných lekárov pre dospelých.
Epidemický výskyt ochorení sme v 17. kalendárnom týždni v kolektívnych zariadeniach nezaznamenali.

U žiadneho pacienta nebol ako pôvodca ochorenia potvrdený vírus chrípky typu A.

Neznamenali sme žiadny prípad ochorenia na COVID-19.    


                                                           

MUDr.Juraj Benko
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch