Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda  v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
8:00 - 15:00
Presný čas konzultácie treba vopred dohodnúť príslušným pracovníkom.

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ:
tel.: 031/ 5911211
e-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia (OHŽPaZ):
vedúca oddelenia:
tel: 031/ 5911265
mail: ds.hzp@uvzsr.sk

oddelenie HŽPaZ:
tel: 031/ 5911236, 031/5911240
mail: ds.isvoda@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov (OHVBPKV):
vedúca oddelenia:
tel: 031/ 5911251
mail: ds.hv@uvzsr.sk

oddelenie HVBPKV:
tel: 031/ 5911244, 031/5911250, 031/5911256
mail: ds.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže (OHDM):
vedúca oddelenia:
tel: 031/ 5911254
mail: ds.hdm@uvzsr.sk

oddelenie HDM:
tel: 031/ 5911253
mail: ds.hdm1@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva (OPPL):
vedúca oddelenia:
tel: 031/ 5911238
mail: ds.ppl@uvzsr.sk

oddelenie PPL:
tel: 031/5911246, 031/5911247, 031/5911249
mail: ds.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie (OE):
vedúca oddelenia:
tel:  031/ 5911234
mail: ds.epidemiologia@uvzsr.sk

oddelenie epidemiológie:
tel: 031/ 5911235
mail: ds.epidemiologia1@uvzsr.sk​

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu (OPZaVkZ):
vedúca oddelenia:
tel:  031/ 5911263
mail: ds.zv@uvzsr.sk

oddelenie PZaVkZ:
tel:  031/ 5911262
mail: ds.zv@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti (OÚaTHČ):
vedúca OÚaTHČ:
tel:  031/ 5911233
mail: ds.ou@uvzsr.sk

OÚ-THČ:
tel:  031/ 5911242, 031/5911259
mail: ds.ood@uvzsr.sk