Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ DS)

má územnú pôsobnosť pre okres Dunajská Streda.

RÚVZ DS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Ing. Rozália Robotková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Dunajská Streda za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okrese Dunajská Streda za 12. kalendárny týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 2479 akútnych respiračných ochorení (ARO),
t. j. chorobnosť 2223,1/100 000 osôb v starostlivosti  lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni.
Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa znížila o 10,57%.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu  8661,3/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 89 osôb, čo predstavuje 3,6 % zo všetkých ARO.
Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (73). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (8) a pneumónie (8).

Ochorenia hlásilo 92% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 88% všeobecných lekárov pre dospelých.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 12. kalendárnom týždni 2024 hlásených 479 ochorení (chorobnosť 429,5/100 000), čo predstavuje 19,32% z celkového počtu hlásených ARO.

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu v 12. kalendárnom týždni 2024 hlásené nebolo.

V 12. kalendárnom týždni 2024 v okrese Dunajská Streda nebol hlásený prípad ochorenia COVID -19.