Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ DS)

má územnú pôsobnosť pre okres Dunajská Streda.

RÚVZ DS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Ing. Rozália Robotková.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Dunajská Streda za 11. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okrese Dunajská Streda za 11. kalendárny týždeň 2024

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 2311 akútnych respiračných ochorení (ARO),
t. j. chorobnosť 2010,5/100 000 osôb v starostlivosti  lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni.
Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa zvýšila o 15,6 %.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 8060,5/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 67 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO.
Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (41). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (21) a pneumónie (5).

Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 88% všeobecných lekárov pre dospelých.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 11. kalendárnom týždni 2024 hlásených 405 ochorení (chorobnosť 352,3/100 000), čo predstavuje 17,52% z celkového počtu hlásených ARO.

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu nebolo v 11. kalendárnom týždni 2024 hlásené.

V 11. kalendárnom týždni 2024 v okrese Dunajská Streda neboli hlásené prípady ochorenia COVID -19.