Tretíkrát o publikačnej činnosti pracovníkov RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia!

Publikačná činnosť RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici dlhodobo a systematicky predstavuje obraz činnosti úradu po stránke vedeckej a odbornej, ktorá má oporu v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“). Všetky uvedené publikácie sú odrazom pracovných aktivít úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike a predstavujú efektívny nástroj pri realizácii a výstupoch vedeckých projektov realizovaných v podmienkach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Legislatívny a administratívny rámec pre vedeckovýskumnú činnosť pracovníkov verejného zdravotníctva – v nasledovnom paragrafovom znení zák. č. 355/2007 Z. z. zdôvodňujúci a umožňujúci publikačnú činnosť pracovníkov verejného zdravotníctva ako súčasť ich bežnej práce:

 • § 3 Orgány verejného zdravotníctva
  • ods. 3 Orgány verejného zdravotníctva spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
  • písm. c) s vysokými školami, školami, výskumnými, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami,
 • § 5 Úrad verejného zdravotníctva
  • ods. 4 písm. b) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
 • § 6 Regionálne úrady verejného zdravotníctva
  • ods. 3 regionálny úrad verejného zdravotníctva,
  • písm. a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
  • ods. 5 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej republike podľa prílohy č. 10 a peľovú informačnú službu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje údaje z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike národnému centru na účely zdravotníckej štatistiky,
 • § 8 Národné referenčné centrum
  • ods. 3 písm. c) vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
 • § 11 Špecializované úlohy verejného zdravotníctva
  • písm. q) spracúvajú a zverejňujú údaje o stave verejného zdravia a vykonávajú edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
  • písm. r) plnia špecializované úlohy v odbore lekárskej mikrobiológie, v odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, v odbore genetickej toxikológie, v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok.

Nielen v nadväznosti na tieto skutočnosti sme evidovali publikačnú činnosť pracovníkov, ktorí kratšie, dlhšie alebo celý život pracovali v našej organizácii, hoci neskoršie realizovali svoju publikačnú činnosť už v inej zdravotníckej organizácii.

Publikačná činnosť toho ktorého pracovníka najlepšie dopĺňa jeho pracovný profil. Plne si uvedomujeme, že bezo zvyšku platia slová prof. MUDr. Ivana Hulína, DrSc.:

„Vedecká spisba nie je povinnosťou, ale príležitosťou prezentovať vlastné intelektuálne schopnosti, šírku obzoru, mentálnu tvorivosť a schopnosť syntetizovať poznatky do zmysluplných celkov ako vedecké publikácie. Byť autorom publikovaného textu, v ktorom sú vlastné originálne myšlienky je povznášajúcou skutočnosťou. Chápu ju tí, ktorým sa podarilo niečo podobné. Vysoko oceňované rukopisy prinášajú autorom hrdosť, nie však pýchu, ale najmä túžbu pripraviť ďalšie vedecké rukopisy.”

Najstaršími publikovanými článkami uvádzanými v Evidencii publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ Banská Bystrica za roky 1950 – 2021 sú publikácie MUDr. Juraja Rodu, vedúceho odboru epidemiológie KHS Banská Bystrica, ktoré vyšli v roku 1950, hoci ešte nebol našim zamestnancom:

 • RODA, Juraj. Plán vybudovania zdravotnej starostlivosti v ťažkom priemysle. In: Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234. - Roč. 12 (1950), s. 287-288,
 • RODA, Juraj. Zdravotná starostlivosť o pracujúcich v ťažkom priemysle. In: Slovenský lekár. - ISSN 1335-0234. - Roč. 12 (1950), s. 241-243,
 • ako aj publikáciu MUDr. Jána Bertana (1911 -1991), ktorý sa stal neskoršie krajským hygienikom KHS v Banskej Bystrici : EAJ 01 BERTAN, Ján (prekl.). Učebnica dezinfekcie [Učebnik dezinfekcii (ruština)]. - 1. vyd. - Martin (Slovensko): Osveta, 1956. - 295 s.

Uvedená Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov RÚVZ Banská Bystrica za roky 1950 – 2021 vykazuje na neakademickú inštitúciu priam neuveriteľné výsledky. Nejedná sa len o celkový počet publikovaných položiek (2366), ale najmä o položky ako:

 • ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách - 17,
 • ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch - 260,
 • AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách - 30,
 • BCI - Skriptá a učebné texty - 18,
 • DAI - Dizertačné a habilitačné práce - 24.

Publikačná činnosť pre pracovníkov verejného zdravotníctva nie je povinnosťou a neplatí to, čo pre zamestnancov akademickej sféry: „Publikuj alebo zahyň“ („Publish or perish“).

Tí, ktorí sa v tejto problematike dobre orientujú, si určite uvedomia koľko práce vynaložili pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, aby dosiahli také impozantné výsledky, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani akademická inštitúcia. Verme si, že tomu bude tak aj v budúcnosti.

Ad multos annos.

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Banská Bystrica 1.3.2023