Tlačové správy

Späť Otvárame 3. ročník projektu pre seniorov FIT SENIOR

Mesiac október v roku 1990 vyhlásila Organizácia spojených národov za mesiac úcty k starším, ktorý začína Medzinárodným dňom starších ľudí. Aktivity v rámci tohto mesiaca majú upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí, pričom snaha o zlepšovanie kvality ich miesta a uplatnenia sa v spoločnosti nemá zostať iba témou diskusií, ale systematicky má vyústiť do konkrétnych činov. 

Pracovníci odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB budú počas októbra sústreďovať svoje aktivity na podporu zdravia seniorov. Ich zámerom bude zvýšiť povedomie v oblasti prevencie ochorení súvisiacich s pribúdajúcim vekom, zlepšenie zdravotného uvedomenia a návrh možných riešení zdravotných problémov seniorov, ako aj podpora ich telesného a zároveň duševného zdravia.                        

logo fit senior

Jednou z aktivít je aj projekt pre seniorov FIT SENIOR. RÚVZ BB prišiel s nápadom realizovať tento projekt už v roku 2018. Cieľom bolo vytvorenie dlhodobého programu v rámci preventívnej starostlivosti o seniorov mesta Banská Bystrica a to formou intervenčného programu zameraného na zvýšenie pohybovej aktivity staršej populácie mesta v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. V nasledujúcich rokoch sa kvôli epidemiologickej situácii tento cieľ nepodarilo naplniť podľa predstáv, ale veríme, že od roku 2023 bude projekt pokračovať bez prerušení vo svojej jesennej a jarnej verzii. 

V súčasnosti rozbiehame 3. ročník projektu FIT SENIOR. Pracovníci odboru sociálnych vecí Mestského úradu Banská Bystrica v priebehu letných mesiacov oslovili seniorov stretávajúcich sa v denných centrách s možnosťou zapojiť sa do tohto projektu. V aktuálnom období prebiehajú vstupné vyšetrenia, ktoré realizuje odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB. Po absolvovaní vstupného vyšetrenia začnú záujemcovia 2x do týždňa cvičiť pod vedením odborníkov z Katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici a odborníkov z Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB. 

foto cvičenie seniorov

Ďalším partnerom zapojeným v tomto projekte je Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vďaka všetkým partnerom sa vytvorila platforma pre dlhodobo udržateľný projekt v nasledujúcich rokoch.