Projekt CPW

logo projektu CPW

PREVENCIA RAKOVINY V PRÁCI

Druh  projektu: Medzinárodný projekt Európskej Únie, program Horizont 2022; oblasť výskumu - Misia proti rakovine - klaster „Prevencia a včasné odhalenie“

Financovanie: EÚ Horizont 2022; Projekt: 101104716 CPW

Schválený protokol: „Grant agreement“ dokument

Postup riešenia: Podpis projektu  na úrovni EÚ – 21. apríl 2023

Trvanie projektu: 1.5.2023 – 30.4.2027

Projekt Cancer Prevention at Work (CPW) / „Prevencia rakoviny v práci“  sa začal  realizovať v máji 2023. Táto akcia Európskej únie, financovaná v rámci programu „Horizont EÚ - Rámec výskumu a inovácii, Misia programu zameraná na rakovinu“ (Horizon Europe Research and Innovation Framework, Mission Cancer Programme), je 4-ročný výskumný projekt, ktorý sa zameriava na začlenenie preventívneho primárneho riešenia infekcií súvisiacich s rakovinou v prebiehajúcich programoch ochrany zdravia pri práci v Európe.

Projekt spája konzorcium 19 partnerov zo 7 európskych krajín s odbornými znalosťami v oblasti lekárskych vied, ekonómie, psychológie, sociálneho správania, komunikácie a angažovanosti s cieľom vyvinúť 3 hlavné preventívne zamerané pilotné štúdie v oblasti:

 • skríningu nákazy spôsobenej baktériou Helicobacter pylori (HP) a liečba infekcie ako prevencia súvisiacej rakoviny žalúdka;
 • skríningu nákazy vírusom hepatitídy C (HCV) a nasmerovanie liečby v záujme prevencie rakoviny pečene;
 • programu primárneho očkovania proti nákaze vysoko rizikovými ľudskými papilomavírusmi (HPV) a tým prevencia rakoviny z HPV.

Súbežne s týmto zameraním, CPW vyvíja štúdie na pochopenie behaviorálnych a sociokultúrnych prekážok a facilitátorov pre spoločnosti a pracovníkov pri implementácii intervencií, ako aj analýzu nákladovej efektívnosti ich začlenenia do prebiehajúcich základných programov starostlivosti o zdravie pri práci.

Chronické infekcie predstavujú významnú príčinu celosvetovo diagnostikovanej rakoviny, ktorá je spojená s 13 % celosvetových prípadov rakoviny u ľudí, ktoré možno pripísať infekcii Helicobacter pylori, ľudský papilomavírus a vírus hepatitídy C. Boli zodpovedné za 75 % prípadov rakoviny spôsobenej mikroorganizmami [De Martel et al., 2020]. V Európskej únii sú programy prevencie povinné pre dohľad nad ohrozeniami zdravia pri práci. Projekt CPW považuje tieto schémy zdravotného dohľadu pri práci za relevantnú príležitosť na začlenenie preventívnych zdravotných protokolov aj pre choroby nesúvisiace s výkonom práce, ktoré ale ovplyvňujú životy pracovníkov, ich rodín a komunít a ktoré predstavujú kritické globálne zdravotné problémy.

Relevantným aspektom projektu je identifikácia a hodnotenie psychologických, sociálnych a behaviorálnych obmedzení spojených s prevenciou, diagnostikou a liečbou rakoviny súvisiacej s infekciou, ktoré budú použité ako referencia na definovanie adekvátnych stratégií na uľahčenie spolupráce. Ide o spoluprácu s kľúčovými miestnymi aktérmi a celoeurópskymi zainteresovanými stranami prostredníctvom procesov spolutvorby.

„Účinnosť programov primárnej prevencie rakoviny v reálnom živote je nedostatočná v dôsledku faktorov súvisiacich s miestnym kontextom, ako je organizácia a digitalizácia zdravotníckych služieb, zdroje, kultúrne a geografické situácie. Výskum “Cancer Prevention at Work“ sa zaoberá rôznymi geografickými, ekonomickými a kultúrnymi nastaveniami, ktoré umožnia začlenenie protokolov prevencie závažných hrozieb rakoviny, ktoré nesúvisia s prácou, do rámca programov dohľadu nad zdravím pri práci,“ prof. Paolo Boffetta, UNIBO, koordinátor projektu.

Projekt CPW je súčasťou skupiny aktivít EÚ „Prevencia a včasné odhalenie chorôb“ v rámci protirakovinovej misie, ktorá stimuluje synergie medzi projektami financovanými EÚ v rovnakom zameraní so spoločnými cieľmi na dosiahnutie väčšieho vplyvu v prospech zdravia.

Projekt mal svoje prvé stretnutie 22. a 23. júna 2023 v talianskej Bologni, kde všetci partneri prezentovali a diskutovali o projektových stratégiách a dohodli sa na aktivitách na toto nadchádzajúce štvorročné obdobie aktívneho riešenia prevencie nádorov súvisiacich s infekciou.

Projekt má v SR pilotnú fázu vo vybranom regióne Slovenska, ktorým je región Banská Bystrica a Brezno. Respondenti tvoriaci kohorty sú zo zdravotníckych zariadení a veľkého železiarskeho podniku.

Riešiteľmi projektu v Slovenskej republike sú: 

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) je EÚ koordinátorom a riešiteľom projektu pre intervenciu proti nákaze HPV poskytnutím informácií a vakcinácie, ako aj riešiteľom pre dve ďalšie plánované intervencie proti rakovine v súvislosti s infekciou vírusom hepatitídy typu C (HCV) a s infekciou baktériou  Helicobacter pylori (Hp).
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR BB) je riešiteľom projektu so zapojením vlastného tímu pracovnej zdravotnej služby. Zameranie je na intervenciu, proti nákaze HPV a prevenciu súvisiacej rakoviny poskytnutím očkovania, ako aj na intervenciu proti rakovine pečene v súvislosti s infekciou vírusom hepatitídy typu C (HCV);čiastočne sa participuje aj na prevencii proti rakovine žalúdka v súvislosti s nákazou Hp.
 • Železiarne Podbrezová, a.s. je riešiteľom projektu so zapojením vlastného tímu pracovnej zdravotnej služby. Zameranie je na intervenciu, vakcináciu proti nákaze HPV v rámci prevencie súvisiacej rakoviny; súčasne je aj riešiteľom pre dve ďalšie plánované intervencie proti rakovine pečene v súvislosti s infekciou vírusom hepatitídy typu C (HCV); čiastočne sa participuje aj na prevencii proti rakovine žalúdka v súvislosti s nákazou Hp.

Za vypracovanie pracovných postupov a systematické poskytovanie informácií k rizikám z HPV a za zabezpečenie očkovania proti HPV nákaze bude zodpovedný tím z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Ďalej budú poskytnuté informácie a vyšetrenia na zistenie nákazy vírusom hepatitídy typu C (HCV) a na nákazu spôsobenú baktériou Helicobacter pylori (Hp) pomocou sérologického stanovenia hladín protilátok s ďalším nasmerovaním na cielenú diagnostiku a terapiu v prípade pozitivity. 

Časový rámec realizácie jednotlivých krokov riešenia projektu:

 • máj – november 2023
  • príprava a finalizácia dokumentov projektu, realizačný protokol štúdie CPW;
 • december 2023 – február 2024
  • zaškolenie pracovných tímov, overenie prijatých postupov; 
 • marec 2024 – marec 2026
  • plná fáza riešenia v pilotnom regióne štúdie t. j. v regióne Banská Bystrica, Brezno – realizácia lekárskych preventívnych prehliadok (LPPP) rozšírených o prevenciu rakoviny v rámci CPW vrátane odberov, očkovania; dotazníkový prieskum, skríningové, sérologické vyšetrenia, PCR konfirmácia, príprava na očkovanie a realizácia očkovania; následná komunikácia (follow up);
 • rok 2025 – 2027
  • analýza výsledkov a skúseností z pilotnej fázy riešenia; výstupné protokoly postupov, konzultácie so záujmovými skupinami vrátane odbornej zdravotníckej verejnosti, zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov; následná plošná diseminácia prijatých postupov rozšírenej prevencie v rámci zdravotného dohľadu pri práci;
 • rok 2027
  • záverečné dokumenty, rozbory, správy a fixácia postupov prevencie v rámci zdravotného dohľadu, vedecké a odborné publikácie. 

Projekt rieši a koordinuje RÚVZ BB pod vedením doc. MUDr. Eleonóry Fabiánovej, PhD., 
MUDr. Zory Kľocovej Adamčákovej, PhD., RNDr. Zuzany Klöslovej, PhD. a Ing. Radovana Lapuníka (externý spolupracovník), za účastí viacerých odborníkov a špecialistov RÚVZ BB, FNsP FDR BB, ŽP.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailových adresách: maslejova@vzbb.sk, beresova@vzbb.sk, kloslova@vzbb.sk, fabianova@vzbb.sk.