Nový spôsob evidencie publikačnej činnosti

Vážené dámy, vážení páni,

predkladáme odbornej verejnosti ďalšiu časť publikačnej činnosti pracovníkov RÚVZ v SR, ako aj publikačnú činnosť ÚVZ SR, ktorú postupne dopĺňame. Už teraz môžeme povedať, že publikačná činnosť pracovníkov je naozaj impozantná a mapuje činnosť nielen verejného zdravotníctva ako celku, ale činnosť verejného zdravotníctva na úrovni okresov a krajov, zdokumentovanú vtedy žijúcimi pracovníkmi verejného zdravotníctva. Potrebné je zdôrazniť, že to bola doba neľahká a verejné zdravotníctvo (hygiena, epidemiológia, mikrobiológia) muselo prekonávať mnohé prekážky. Nebyť pandémie COVID-19, postavenie verejného zdravotníctva by nebolo zvlášť oslnivé a to najmä po personálnej a finančnej stránke.

Okrem týchto záznamov budeme postupne uvádzať publikačnú činnosť pracovníkov, ktorí pracovali v Štátnom zdravotno-sociálnom ústave od 11.5.1939, teda od jeho vzniku. Boli to prof. MUDr. Vojtech Mucha, doc. MUDr. Ján Ilavský, doc. MUDr. Margita Stolzová Sutórisová, MUDr. Martin Dziuban, akademik Dionýz Blaškovič, doc. MUDr. Ján Karolček, DrSc. a iní.

Prehľad publikačnej činnosti hlavných hygienikov Československa a Slovenska, publikačnú činnosť pracovníkov dnes už formálne neexistujúceho Výskumného ústavu preventívneho lekárstva (VÚPL), Výskumného ústavu hygieny, Výskumného ústavu epidemiológie a mikrobiológie, Výskumného ústavu tuberkulózy budeme prinášať postupne.

Budeme sa venovať aj publikačnej činnosti verejných zdravotníkov, ktorých si vážime a sú súčasťou našej "federálnej" histórie verejného zdravotníctva.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva (VÚPL) zanikol (naplánovaný a vedený nezabudnuteľným Jurajom Červenkom), ale v jeho budove dnes sídli Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), pričom mnohí pracovníci VÚPL sa stali jej súčasťou.

"Stojac na pleciach svojich predchodcov dovidíme ďalej," povedal Claude Bernard, chirurg, ktorý prvý transplantoval srdce. Dúfajme, že toto bude platiť aj dnes.

Od 1.2.2022 sa v zmysle § 8 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti mení evidencia a kategorizácia publikačnej činnosti, ktorou sa bude riadiť aj RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Rozlúčili sme sa so starým spôsobom evidencie (AAA, ABC, ACB, ADM a iné) a budeme evidovať, či sú publikácie vedecké (V), odborné (O), pedagogické (P), umelecké (U) a iné.
Podrobnosti budú uvedené v internej smernici.

„Po ovocí ich poznáte.“

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc., Banská Bystrica 2.2.2022