Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok – Piatok
7:30 – 15:00

Osobne na adrese:

  1. Budova RÚVZ – Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
  2. Budova RÚVZ (OLM) – Cesta k nemocnici 25, 975 56 Banská Bystrica

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ – telefón: 048 4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia:
PhDr. Pavlína Bartová, MPH, tel.: 048 4367 746, pavlina.bartova@vzbb.sk 
Mgr. Miroslav Schwarz, tel.: 048 4367 761, 0917 546 402, miroslav.schwarz@vzbb.sk

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:
Ing. Zuzana Mazúrová, tel.: 048 4367 768, zuzana.mazurova@vzbb.sk

Odbor hygieny detí a mládeže:
MUDr. Lea Cortésová, PhD. tel.: 048 4367 445, lea.cortesova@vzbb.sk
Mgr. Ľudmila Janešíková, tel.: 048 4367 464, ludmila.janesikova@vzbb.sk

Odbor preventívneho pracovného lekárstva:
MUDr. Jamila Beláková, tel.: 048 4367 736, jarmila.belakova@vzbb.sk
Ing. Martina Kováčová, tel.: 048 4367 742, martina.kovacova@vzbb.sk

Odbor radiačnej ochrany:
Ing. Ľudmila Auxtová, tel.: 048 4367 711, 0905 647 965, ludmila.auxtova@vzbb.sk
RNDr. Františk Ďurec, tel.: 048 4367 712, frantisek.durec@vzbb.sk
Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD., MPH, tel.: 048 4367 718, alzbeta.durecova@vzbb.sk
RNDr. Alexandra Varjúová, PhD., tel.: 048 4367 722, alexandra.varjuova@vzbb.sk
Mgr. Miroslav Tomek, tel.: 048 4367 772, miroslav.tomek@vzbb.sk
Mgr. Jitka Pavlovičová, tel.: 048 4367 715, jitka.pavlovicova@vzbb.sk

Odbor epidemiológie:
MUDr. Jana Kerlik, PhD., tel.: 048 4367 469, jana.kerlik@vzbb.sk
PhDr. Monika Musilová, PhD., tel.: 048 4367 469, monika.musilova@vzbb.sk

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu:
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD., tel.: 048 4367 422, zora.adamcakova@vzbb.sk
Mgr. Tatiana Zvalová, tel.: 048 4367 424, tatiana.zvalova@vzbb.sk

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok:
Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH, tel.: 048 4367 738, daniela.borosova@vzbb.sk
Mgr. Katarína Janíková, tel.: 048 4367 776, katarina.janikova@vzbb.sk

Odbor lekárskej mikrobiológie (Cesta k nemocnici 25, B. Bystrica):
Mgr. RNDr. Jozef Strhársky, PhD., MPH, MHA, tel.: 048 4367 244, jozef.strharsky@vzbb.sk
RNDr. Janka Lafférsová, tel.: 048 4367 215, janka.laffersova@vzbb.sk – Peľová informačná služba

Odbor ekonomiky a prevádzky:
Ing. Ingrid Bottková, tel.: 048 4367 788, ingrid.bottkova@vzbb.sk

Odbor dokumentačno-právny:
JUDr. Janka Chudíková, tel.: 048 4367 700, janka.chudikova@vzbb.sk 

Osobný úrad:
JUDr. Anna Porubská, tel.: 048 4367 774, anna.porubska@vzbb.sk