Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2024

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2024

  • Najvyššia medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode je 50 mg/l
  • Najvyššia medzná hodnota dusitanov v pitnej vode je 0,5 mg/l
  • Najvyššia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej

(Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z. z.)

Číslo vzorky DUSIČNANY
v mg/l
DUSITANY
v mg/l
BB 1 10,8 < 0,030
BB 2 11,2 < 0,030
BB 3 25,1 < 0,030
BB 4 16,2 < 0,030
BB 5 2,3 < 0,030
BB 6 10,4 < 0,030
BB 7 31,0 < 0,030
BB 8 ND < 0,030
BB 9 ND < 0,030
BB 10 8,0 < 0,030
BB 11 4,8 < 0,030
BB 12 82,4 < 0,030
BB 13 7,3 0,104
BB 14 22,8 < 0,030
BB 15 ND < 0,030
BB 16 ND < 0,030
BB 17 3,8 < 0,030
BB 18 37,4 < 0,030
BB 19 54,4 < 0,030
BB 20 51,9 < 0,030
BB 21 36,0 < 0,030
BB 22 85,7 < 0,030
BB 23 4,2 < 0,030
BB 24 4,1 < 0,030
BB 25 26,9 < 0,030
BB 26 6,0 < 0,030
BB 27 49,5 < 0,030
BB 28 2,8 0,048
BB 29 ND 0,036
BB 30 15,2 < 0,030
BB 31 8,3 < 0,030
BB 32 2,9 < 0,030
BB 33 10,8 < 0,030
BB 34 31,4 < 0,030
BB 35 23,6 < 0,030
BB 36 ND < 0,030
BB 37 18,5 < 0,030
BB 38 44,1 < 0,030
BB 39 8,3 < 0,030
BB 40 4,8 < 0,030
BB 41 4,6 < 0,030
BB 42 7,2 < 0,030
BB 43 10,4 < 0,030
BB 44 15,0 < 0,030
BB 45 18,2 0,564
BB 46 15,2 < 0,030
BB 47 10,2 < 0,030
BB 48 2,5 < 0,030
BB 49 33,5 < 0,030
BB 50 3,8 < 0,030
BB 51 6,7 < 0,030
BB 52 5,9 < 0,030
BB 53 102,0 < 0,030
BB 54 5,4 < 0,030
BB 55 4,8 < 0,030
BB 56 16,1 < 0,030
BB 57 < 1.5 0,033
BB 58 3,4 < 0,030
BB 59 41,7 < 0,030
BB 60 11,0 < 0,030
BB 61 20,6 < 0,030
BB 62 15,4 < 0,030
BB 63 ND < 0,030
BB 64 6,8 < 0,030
BB 65 31,0 < 0,030
BB 66 14,5 < 0,030
BB 67 3,2 < 0,030
BB 68 33,7 < 0,030
BB 69 4,3 < 0,030
BB 70 21,6 < 0,030
BB 71 24,3 < 0,030
BB 72 7,3 < 0,030
BB 73 2,9 < 0,030
BB 74 44,7 < 0,030
BB 75 44,7 < 0,030
BB 76 3,4 < 0,030
BB 77 7,7 < 0,030
BB 78 ND < 0,030
BB 79 164,0 < 0,030
BB 80 24,8 < 0,030
BB 81 49,5 < 0,030
BB 82 5,3 < 0,030
BB 83 2,3 < 0,030
BB 84 43,9 < 0,030
BB 85 < 1.5 < 0,030
BB 86 < 1.5 0,578
BB 87 5,8 < 0,030
BB 88 85,2 < 0,030
BB 89 19,0 < 0,030
BB 90 6,0 < 0,030
BB 91 3,0 < 0,030
BB 92 122,0 < 0,030
BB 93 74,0 < 0,030
BB 94 69,0 0,127
BB 95 32,7 < 0,030
BB 96 9,6 < 0,030
BB 97 5,0 < 0,030
BB 98 1,9 < 0,030
BB 99 2,1 < 0,030
BB 100 41,5 < 0,030
BB 101 34,3 < 0,030
BB 102 2,6 < 0,030
BB 103 8,5 < 0,030
BB 104 45,4 < 0,030
BB 105 17,2 0,061
BB 106 4,2 < 0,030
BB 107 4,8 < 0,030
Neistota merania 5 % 10 %

Poznámka:

Nevyhovujúce vzorky sú podfarbené a označené červenou farbou. 

ND - znamená, že hodnota dusičnanov je taká nízka, že nebola nameraná použitou metódou stanovenia

Vyhovujúca kvalita vody v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie je postačujúca na zhodnotenie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Preukazanie zdravotnej bezpečnosti vody z individuálnych zdrojov si vyžaduje vykonanie vyšetrení v rozsahu minimálneho rozboru vzorky vody podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 2 k vyhláške MZ SR  č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Voda s obsahom dusičnanov nad 10 mg/l nie je vhodná na prípravu umelej výživy dojčiat, z dôvodu možného rizika vzniku alimentárnej methemoglobinémie, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien.