Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Banská Bystrica a Brezno.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Banská Bystrica a Brezno a orgánom radiačnej ochrany pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Banskobystrickom kraji za 13. kalendárny týždeň r. 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 4204 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1384,44/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 378 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 124,48/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 24,6 % a výskyt CHPO je nižší o 38,3 %.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Detva (2074,29/100 000), najnižšia v okrese Krupina (566,32/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (4516,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 96 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (28), sínusitídy (39) a pneumónie (29).

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Zvolen (284,45/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0- až 5-ročných (263,3/100 000). 

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Epidemiologická situácia v Banskobystrickom kraji