Aktuality

Späť Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2024

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2024

  • Najvyššia medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode je 50 mg/l
  • Najvyššia medzná hodnota dusitanov v pitnej vode je 0,5 mg/l
  • Najvyššia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej

(Vyhláška MZ SR č. 91/2023 Z. z.)

Číslo vzorky DUSIČNANY
v mg/l
DUSITANY
v mg/l
BB 1 10,8 < 0,030
BB 2 11,2 < 0,030
BB 3 25,1 < 0,030
BB 4 16,2 < 0,030
BB 5 2,3 < 0,030
BB 6 10,4 < 0,030
BB 7 31,0 < 0,030
BB 8 ND < 0,030
BB 9 ND < 0,030
BB 10 8,0 < 0,030
BB 11 4,8 < 0,030
BB 12 82,4 < 0,030
BB 13 7,3 0,104
BB 14 22,8 < 0,030
BB 15 ND < 0,030
BB 16 ND < 0,030
BB 17 3,8 < 0,030
BB 18 37,4 < 0,030
BB 19 54,4 < 0,030
BB 20 51,9 < 0,030
BB 21 36,0 < 0,030
BB 22 85,7 < 0,030
BB 23 4,2 < 0,030
BB 24 4,1 < 0,030
BB 25 26,9 < 0,030
BB 26 6,0 < 0,030
BB 27 49,5 < 0,030
BB 28 2,8 0,048
BB 29 ND 0,036
BB 30 15,2 < 0,030
BB 31 8,3 < 0,030
BB 32 2,9 < 0,030
BB 33 10,8 < 0,030
BB 34 31,4 < 0,030
BB 35 23,6 < 0,030
BB 36 ND < 0,030
BB 37 18,5 < 0,030
BB 38 44,1 < 0,030
BB 39 8,3 < 0,030
BB 40 4,8 < 0,030
BB 41 4,6 < 0,030
BB 42 7,2 < 0,030
BB 43 10,4 < 0,030
BB 44 15,0 < 0,030
BB 45 18,2 0,564
BB 46 15,2 < 0,030
BB 47 10,2 < 0,030
BB 48 2,5 < 0,030
BB 49 33,5 < 0,030
BB 50 3,8 < 0,030
BB 51 6,7 < 0,030
BB 52 5,9 < 0,030
BB 53 102,0 < 0,030
BB 54 5,4 < 0,030
BB 55 4,8 < 0,030
BB 56 16,1 < 0,030
BB 57 < 1.5 0,033
BB 58 3,4 < 0,030
BB 59 41,7 < 0,030
BB 60 11,0 < 0,030
BB 61 20,6 < 0,030
BB 62 15,4 < 0,030
BB 63 ND < 0,030
BB 64 6,8 < 0,030
BB 65 31,0 < 0,030
BB 66 14,5 < 0,030
BB 67 3,2 < 0,030
BB 68 33,7 < 0,030
BB 69 4,3 < 0,030
BB 70 21,6 < 0,030
BB 71 24,3 < 0,030
BB 72 7,3 < 0,030
BB 73 2,9 < 0,030
BB 74 44,7 < 0,030
BB 75 44,7 < 0,030
BB 76 3,4 < 0,030
BB 77 7,7 < 0,030
BB 78 ND < 0,030
BB 79 164,0 < 0,030
BB 80 24,8 < 0,030
BB 81 49,5 < 0,030
BB 82 5,3 < 0,030
BB 83 2,3 < 0,030
BB 84 43,9 < 0,030
BB 85 < 1.5 < 0,030
BB 86 < 1.5 0,578
BB 87 5,8 < 0,030
BB 88 85,2 < 0,030
BB 89 19,0 < 0,030
BB 90 6,0 < 0,030
BB 91 3,0 < 0,030
BB 92 122,0 < 0,030
BB 93 74,0 < 0,030
BB 94 69,0 0,127
BB 95 32,7 < 0,030
BB 96 9,6 < 0,030
BB 97 5,0 < 0,030
BB 98 1,9 < 0,030
BB 99 2,1 < 0,030
BB 100 41,5 < 0,030
BB 101 34,3 < 0,030
BB 102 2,6 < 0,030
BB 103 8,5 < 0,030
BB 104 45,4 < 0,030
BB 105 17,2 0,061
BB 106 4,2 < 0,030
BB 107 4,8 < 0,030
Neistota merania 5 % 10 %

Poznámka:

Nevyhovujúce vzorky sú podfarbené a označené červenou farbou. 

ND - znamená, že hodnota dusičnanov je taká nízka, že nebola nameraná použitou metódou stanovenia

Vyhovujúca kvalita vody v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie je postačujúca na zhodnotenie zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Preukazanie zdravotnej bezpečnosti vody z individuálnych zdrojov si vyžaduje vykonanie vyšetrení v rozsahu minimálneho rozboru vzorky vody podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 2 k vyhláške MZ SR  č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Voda s obsahom dusičnanov nad 10 mg/l nie je vhodná na prípravu umelej výživy dojčiat, z dôvodu možného rizika vzniku alimentárnej methemoglobinémie, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien.