Aktuality

Späť Svetový deň zdravia – 7. apríl 2024

Svetový deň zdravia – 7. apríl 2024
„Moje zdravie, moje právo“

Od roku 1950 si každoročne 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou pri príležitosti vzniku tejto zdravotníckej organizácie v roku 1948.

Tohtoročnou témou Svetového deň zdravia je „Moje zdravie, moje právo“. Ústrednou myšlienkou je presadzovať právo všetkých ľudí vo svete na rovnaký prístup k zdravotníckej starostlivosti, vzdelaniu a informáciám, pitnej a hygienicky nezávadnej vode, k základným potravinám, kvalitnému bývaniu, slušnému a bezpečnému pracovnému a životnému prostrediu.

Povinnosť starať sa o zdravie obyvateľstva je nielen na strane štátu, ale za zdravie je zodpovedný aj jednotlivec svojim životným štýlom, ktorý najviac ovplyvňuje celkový zdravotný stav.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje dňa 16.4.2024 v priestoroch nákupného centra EUROPA SC v Banskej Bystrici v čase od 11.00 do 18.00 h „Deň zdravia“, v rámci ktorého ponúka preventívne vyšetrenia a poradenstvo pre širokú verejnosť zamerané na vyhľadávanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich rozvoj kardiovaskulárnych a metabolických ochorení:

  • odber krvi z prsta na zistenie hladiny glykémie a celkového cholesterolu,
  • meranie antropometrických parametrov: výška, hmotnosť, pás, boky,
  • analýzu zloženia tela: BMI, % telesného tuku, % kostrového svalstva, hodnota viscerálneho tuku a bazálneho metabolizmu,
  • meranie krvného tlaku a pulzu,
  • meranie úsilného výdychu spirometrom
  • stanovenie oxidu uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu fajčiarom, otestovanie závislosti na nikotín prostredníctvom Fagerströmovho dotazníka a odborné poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia,
  • individuálne konzultácie a odborné poradenstvo k zisteným rizikovým faktorom.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o zdravotno-výchovných aktivitách ako aj o bezplatnom vyšetrení v poradni zdravia nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 048/4367 424, 422, 421 alebo e-mailom na: poradna.zdravia@vzbb.sk.