Aktuality

Späť 4. marec - Svetový deň obezity

Svetový deň obezity bol vyhlásený v roku 2015 ako iniciatíva Svetovej federácie obezity. Od roku 2020 si ho pripomíname vždy 4. marca. Cieľom Svetového dňa obezity je zvyšovať povedomie o tejto chorobe a zároveň upriamiť pozornosť na prevenciu a liečbu. Obezita už nie je len estetický problém, ako sa to vnímalo v minulosti, ale jedná sa o vážne zdravotné riziko. Dokazuje to aj zaradenie do klasifikácie medzinárodných chorôb pod číslom E66. S obezitou sa spája viac ako 236 komorbidít, t. j. pridružených ochorení a predstavuje jeden z najvýznamnejších ovplyvniteľných faktorov chronických neprenosných chorôb. 

Pre zaradenie človeka do kategórie „obézny“ sa celosvetovo používajú viaceré kritériá. Najčastejšie používaným kritériom je body mass index (BMI), ktorý definuje obézneho človeka s hodnotou BMI 30 a viac. Podľa údajov Eurostatu obezitu na Slovensku má 18,7 % dospelých žien a 20,2 % dospelých mužov, čo je viac ako priemer v členských štátoch Európskej únie (16,3 % ženy a 16,8 % muži).

Najúčinnejšou metódou prevencie obezity a rozvoja jej komplikácií je intervencia zameraná na zmenu životného štýlu, zlepšenie stravovacích návykov a zvýšenie fyzickej aktivity. Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie by mal mať každý dospelý človek týždenne pravidelný pohyb minimálne 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity. 

Ak chceme realizovať účinnú prevenciu, musíme začať už v detskom veku. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici realizuje interaktívne zdravotnovýchovné aktivity na základných a stredných školách so zameraním na zdravú výživu a pravidelný pohyb. Prednášky s týmito témami sú určené aj pre širokú verejnosť. 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva na Slovensku pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva SR pri príležitosti Svetového dňa obezity organizujú 2. ročník výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl. Predmetom súťaže bude vytvorenie výtvarnej práce k téme „Ovocie a zelenina ako superhrdina!“.

Všetkým dospelým obyvateľom v spádovej oblasti ponúkame aj možnosť vyšetrenia v poradni zdravia RÚVZ BB, kde sa dozvedia svoju hodnotu BMI, percentuálne zloženie tela (najmä % tuku v tele), hodnotu vnútrobrušného tuku, ale aj iné parametre vyšetrené z krvi odobratej z prsta.

V prípade záujmu o zdravotnovýchovné aktivity ako aj o vyšetrenie v poradni zdravia nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 048/4367 424, 422, 421 alebo e-mailom na: poradna.zdravia@vzbb.sk.