Aktuality

Späť 10. október – Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdravia je významnou udalosťou, ktorú si každoročne pripomíname 10. októbra. Tento deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH). Hlavným zámerom je zvyšovanie povedomia a zároveň upozorňovanie na opodstatnenosť a význam témy duševného zdravia jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti. 

Témou Svetového dňa duševného zdravia 2023 je „Duševné zdravie je univerzálne ľudské právo.“ Cieľom je zlepšovanie vedomostí, zvyšovanie povedomia a podpora akcií, ktoré chránia duševné zdravie každého človeka ako univerzálne ľudské právo. Duševné zdravie je základným ľudským právom pre všetkých ľudí. Každý, ktokoľvek a kdekoľvek sa nachádza, má právo na najvyššiu úroveň duševného zdravia. V tom má byť obsiahnuté: právo na ochranu pred rizikovými faktormi duševného zdravia, právo na dostupnú, ale aj kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ako aj právo na slobodu a začlenenie do komunity. 

Dobré duševné zdravie je mimoriadne dôležité a je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia, zároveň podmieňuje pocit duševnej pohody. Súčasná situácia vo svete v oblasti duševného zdravia však naznačuje stúpajúci trend ľudí s ťažkosťami psychického charakteru, pričom sa jedná o čoraz väčší počet jedincov z vekovej kategórie dospievajúcich a mladých ľudí.

Čo sa týka situácie na Slovensku, podľa spracovaných údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) psychiatrické ambulancie v roku 2021 vykonali takmer 2 milióny vyšetrení (1 918 976) s diagnostikovanou psychickou poruchou. Pritom najčastejším dôvodom ambulantnej psychiatrickej liečby boli afektívne (32 % všetkých vyšetrených osôb) a neurotické stresom podmienené a somatoformné poruchy (27 % osôb).

Posledné informácie a údaje z oblasti duševného zdravia nám jasne naznačujú, že je potrebné venovať tejto téme mimoriadnu pozornosť. RÚVZ so sídlom v BB s cieľom zvyšovať povedomie v problematike duševného zdravia pripravil prednášku „Prevencia Alzheimerovej choroby“, ktorá sa zameriava na faktory životného štýlu a základné piliere zdravého fungovania mozgu, ktoré podporujú kognitívne činnosti a pôsobia ako prevencia pred rozvinutím Alzheimerovej choroby.

K tejto téme boli doteraz zrealizované 3 prednášky, pričom cieľovou skupinou boli jedinci v seniorskom, ale aj produktívnom veku. V najbližšom období sú plánované aj ďalšie prednášky na tému Prevencia Alzheimerovej choroby pre klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb.