Ponuka pracovných miest

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA,
hlavné mesto so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
 

OZNAM - voľné pracovné miesto 

Obsadzovaná pozícia :  laboratórny diagnostik
Druh pracovného pomeru :  pracovný pomer na dobu určitú
 (1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)
Počet voľných miest :  1
Organizačný útvar :

 Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok,
 Oddelenie laboratórií hygieny práce 

 

 

 

 

 

Náplň činnosti:    

 • práca v akreditovanom laboratóriu podľa STN EN 17025
 • výkon chemických a fyzikálnych v rámci kontroly životných a pracovných podmienok
 • inštrumentálne analýzy v oblasti chromatografie a elektrochemických metód
 • príprava odmerných roztokov
 • validácia používaných metód, spracovanie kalibračnej priamky, výpočty a vyhodnotenie výsledkov, analýza nameraných dát
 • samostatné vyhodnocovanie výsledkov analýz
 • vykonávanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok


Požiadavky na zamestnanca:

Odborná prax: 

 • prax vo fyzikálno-chemickom laboratóriu vítaná
 • zvládanie obsluhy inštrumentálnej techniky 
 • vítaná prax v akreditovanom laboratóriu


Požadované vzdelanie:

 • II. stupeň VŠ (Mgr., Ing.) v študijnom odbore chémia


Počítačové zručnosti:

 • MS Office (Word, Excel, Power-Point)


Osobitné požiadavky:

zodpovedný a profesionálny prístup k práci, ochota ďalšieho vzdelávania, analytické myslenie, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo

V prípade záujmu pošlite CV + motivačný list na: ba.faltinova@uvzsr.sk
Bližšie informácie na tel.:  +421 917 426 110, RNDr. Andrea Faltinová, PhD., MPH

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA,
hlavné mesto so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
 

OZNAM - voľné pracovné miesto 

Obsadzovaná pozícia :  laboratórny diagnostik
Druh pracovného pomeru :  pracovný pomer na dobu určitú
 (1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)
Počet voľných miest :  1
Organizačný útvar :

 Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok,
 Oddelenie mikrobiológie životného prostredia 

 

 

 

 

 

Náplň činnosti:    

 • práca v akreditovanom laboratóriu podľa STN EN 17025
 • výkon kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz potravín, kozmetiky, pitnej vody, povrchovej vody a vody na kúpanie so zameraním na mikrobiologické ukazovatele
 • izolácia a následná identifikácia bakteriálnych kmeňov
 • obsluha sterilného boxu, príprava a analýza vzoriek zo zdravotníckych zariadení a nemocničného prostredia
 • validácia  a verifikácia používaných metód
 • samostatné vyhodnocovanie výsledkov analýz
 • vykonávanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok


Požiadavky na zamestnanca:

Odborná prax: 

 • prax v mikrobiologickom laboratóriu vítaná
 • zvládanie kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz v oblasti mikrobiológie
 • vítaná prax v akreditovanom laboratóriu


Požadované vzdelanie:

 • II. stupeň VŠ (Mgr.) v študijnom odbore mikrobiológia


Počítačové zručnosti:

 • MS Office (Word, Excel, Power-Point)


Osobitné požiadavky:

zodpovedný a profesionálny prístup k práci, ochota ďalšieho vzdelávania, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo
   
V prípade záujmu pošlite CV + motivačný list na: ba.faltinova@uvzsr.sk
Bližšie informácie na tel.:  +421 917 426 110, RNDr. Andrea Faltinová, PhD., MPH

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA,
hlavné mesto so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
 

OZNAM - voľné pracovné miesto 

Obsadzovaná pozícia :  laborant
Druh pracovného pomeru :  pracovný pomer na dobu určitú
 (1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)
Počet voľných miest :  1
Organizačný útvar :

 Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok,
 Oddelenie laboratórií hygieny práce 

 

 

 

 

 

Náplň činnosti:    

 • práca v akreditovanom laboratóriu podľa STN EN 17025
 • výkon chemických a fyzikálnych analýz pracovného prostredia 
 • odber vzoriek v životnom a pracovnom prostredí
 • príprava odmerných roztokov, činidiel, práca s referenčnými roztokmi
 • validácia používaných metód, výpočty a vyhodnotenie výsledkov, analýza nameraných dát
 • vykonávanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok


Požiadavky na zamestnanca

Odborná prax: 

 • prax v  laboratóriu vítaná
 • zvládanie kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz 
 • vítaná prax v akreditovanom laboratóriu


Požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné v odbore zdravotnícky laborant


Počítačové zručnosti:

 • MS Office (Word, Excel, Power-Point)


Osobitné požiadavky:

odpovedný a profesionálny prístup k práci, ochota ďalšieho vzdelávania, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo

V prípade záujmu pošlite CV + motivačný list na: ba.faltinova@uvzsr.sk
Bližšie informácie na tel.:  +421 917 426 110, RNDr. Andrea Faltinová, PhD., MPH

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA,
hlavné mesto so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
 

OZNAM - voľné pracovné miesto 

Obsadzovaná pozícia :  zdravotnícky laborant
Druh pracovného pomeru :  pracovný pomer na dobu určitú
 (1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú)
Počet voľných miest :  1
Organizačný útvar :

 Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok,
 Oddelenie mikrobiológie životného prostredia 

 

 

 

 

 

Náplň činnosti:    

 • práca v akreditovanom laboratóriu podľa STN EN 17025
 • príprava a spracovanie vzoriek na kvalitatívneh a kvantitatívne analýzy potravín, kozmetiky, pitnej vody, povrchovej vody a vody na kúpanie so zameraním na mikrobiologické ukazovatele
 • obsluha sterilného boxu, príprava vzoriek zo zdravotníckych zariadení a nemocničného prostredia
 • validácia  a verifikácia používaných metód
 • vykonávanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok


Požiadavky na zamestnanca

Odborná prax: 

 • prax v mikrobiologickom laboratóriu vítaná
 • vítaná prax v akreditovanom laboratóriu


Požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné v odbore zdravotnícky laborant


Počítačové zručnosti:

 • MS Office (Word, Excel, Power-Point)


Osobitné požiadavky:

odpovedný a profesionálny prístup k práci, ochota ďalšieho vzdelávania, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo

V prípade záujmu pošlite CV + motivačný list na: ba.faltinova@uvzsr.sk
Bližšie informácie na tel.:  +421 917 426 110, RNDr. Andrea Faltinová, PhD., MPH

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA,
hlavné mesto so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
 

OZNAM - voľné pracovné miesto

Obsadzovaná pozícia :  odborný pracovník monitoringu hluku a osvetlenia

Druh pracovného pomeru :  pracovný pomer na dobu neurčitú
Počet voľných miest :  2
Organizačný útvar :

 Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok

 

 

 

 


Náplň činnosti:    

 • práca v akreditovanom laboratóriu podľa STN EN 17025
 • monitorovanie a hodnotenie fyzikálnych faktorov - 🔊hluk a osvetlenie💡v pracovnom a životnom prostredí
 • zvládanie obsluhy inštrumentálnej techniky
 • analýza nameraných dát a samostatné vyhodnocovanie výsledkov analýz
 • spracovanie, vyhodnotenie prípadne vizualizácie nameraných dát v príslušnom softvéri


Požiadavky na zamestnanca

Odborná prax: 

 • zvládanie obsluhy inštrumentálnej techniky
 • vítaná prax v akreditovanom laboratóriu
 • vítaná prax v objektivizácii fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia


Požadované vzdelanie:

 • inžinierske štúdium v študijnom odbore Inžinierstvo prostredia alebo Technika prostredia


Počítačové zručnosti:

 • MS Office (Word, Excel, Power-Point)


Osobitné požiadavky:

zodpovedný a profesionálny prístup k práci, ochota ďalšieho vzdelávania, analytické myslenie, schopnosť pracovať samostatne

V prípade záujmu pošlite CV + motivačný list na: ba.faltinova@uvzsr.sk
Bližšie informácie na tel.:  +421 917 426 110, RNDr. Andrea Faltinová, PhD., MPH

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA,
hlavné mesto so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
 

OZNAM - voľné pracovné miesto 

Obsadzovaná pozícia :  Odborný radca
Druh pracovného pomeru :  pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky)
Počet voľných miest :  1
Organizačný útvar :

 Odbor hygieny detí a mládeže

 

 

 

 

Náplň činnosti:    

 • Samostatné ucelené odborné činnosti v odbore hygieny detí a mládeže.
 • Samostatné vykonávanie štátneho zdravotného dozoru /ŠZD/ a potravinového dozoru /PD/
 • odber vzoriek
 • zisťovanie rizík vplývajúcich na zdravie ľudí, príprava  podkladov k opatreniam na ochranu a podporu verejného zdravia v súlade s platnou legislatívou v zariadeniach odboru hygieny detí a mládeže.
 • Uplatňovanie zákona o správnom konaní, zákona o štátnej službe, legislatívy EP a Rady, nových právnych predpisov v plnom rozsahu.
 • Vykonávanie úloh súvisiacich s plnením hlavných úloh, programov a projektov, mimoriadnych a cielených úloh. Spracovanie údajov a zadávanie údajov do programov súvisiacich s odbornou problematikou.
 • Podieľanie sa na riešení problematiky s inými štátnymi a verejnými organizáciami ( RVPS, polícia, SOI, obce , stavebné úrady,...) v spolupráci s ostatnými pracovníkmi.


Požiadavky na zamestnanca

Odborná prax: 

 • bez požiadavky na odbornú prax


Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa


Počítačové zručnosti:

 • MS Office (Word, Excel, Power-Point)


Osobitné požiadavky:

 • podľa NV č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností - verejný zdravotník
   

V prípade záujmu pošlite CV + motivačný list na: ba.vandakova@uvzsr.sk
Bližšie informácie na tel.:  +421 917 598 073, Mgr. Silvia Vandáková