Útvary

Na čele úradu je regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik SR. Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu.

Regionálny hygienik je štatutárny orgán - generálny tajomník služobného úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Do výlučnej právomoci generálneho tajomníka služobného úradu patrí:

 • určenie vnútornej organizácie úradu vrátane vymedzenia pôsobnosti a úloh organizačných útvarov
 • určenie spôsobu plnenia odborných úloh, použitia rozpočtových prostriedkov
 • uplatňovanie práv úradu zo škôd, spôsob a rozsah vymáhania, nakladanie s pohľadávkami
 • zabezpečovanie úloh úradu pri obrane štátu, civilnej ochrane a pri organizácii a výkone vnútornej kontroly úradu
 • menovanie a odvolanie predstavených, zástupcu generálneho tajomníka služobného úradu, zástupcu predstaveného

Súčasťou úseku je:

 • sekretariát
 • referát kontroly
 • manažér kvality
 • metrológ
 • referát civilnej ochrany
 • mediálny referát

Odbor hygieny detí a mládeže je odbor zameraný na preventívnu starostlivosť v detskom a dorastovom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. Odbor hygieny detí a mládeže sa špecializuje aj na riešenie úloh (v rámci celého Slovenska) problematiky školského stravovania a vysokoškolských zariadení. Odbor plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva, spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia, zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom:

 • starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,
 • podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže,
 • výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

V rámci odboru hygieny detí a mládeže je vytvorené Oddelenie hygieny špecializovaných zariadení a vysokoškolských zariadení.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa organizačne člení na 3 oddelenia:

 1. Oddelenie hygieny vôd a fyzikálnych faktorov životného prostredia,
 2. Oddelenie štátneho zdravotného dozoru,
 3. Oddelenie hygieny výstavby a územného plánovania.

V rámci epidemiologickej bdelosti sleduje odbor epidemiológie výskyt a povahu infekčných ochorení, príčiny a podmienky ich vzniku a šírenia v ľudskej populácii, vrátane nemocničných nákaz a ochorení prenosných zo zvierat na človeka. Uplatňuje metódy ich prevencie a potlačovania. Získané poznatky prenáša do praxe organizovaním a riadením odborne zdôvodnených protiepidemických opatrení preventívneho i represívneho charakteru. Riadi a kontroluje úroveň činností v oblasti dezinfekcie a sterilizácie.

Odbor epidemiológie sa organizačne člení na 3 oddelenia:

 1. Oddelenie epidemiológie infekčných ochorení,
 2. Oddelenie prevencie nozokomiálnych nákaz,
 3. Oddelenie hygieny zdravotníckych zariadení a sociálnych služieb

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania  a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach. Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa organizačne člení na 2 oddelenia:

 1. Oddelenie štátneho zdravotného dozoru a kozmetických výrobkov,
 2. Oddelenie úradnej kontroly potravín.

Odbor preventívneho pracovného lekárstva je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav zamestnancov a dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.  

Odbor preventívneho pracovného lekárstva sa organizačne člení na 2 oddelenia:

 1. Oddelenie hygieny práce,
 2. Oddelenie rizikových prác a chorôb z povolania.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok vykonáva a zabezpečuje špeciálne laboratórne vyšetrenia pre účely kvantifikácie a kvalifikácie faktorov  životného a pracovného prostredia vo vzťahu k zdraviu obyvateľstva.  Svoje laboratórne služby poskytuje všetkým terénnym odborom RÚVZ Bratislava. V laboratórnym priestoroch Odboru objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok sa analyzujú tieto typy vzoriek: potraviny, vody pitné, vody povrchové a vody bazénové, predmety bežného používania, ovzdušie pracovné a voľné, biologický materiál v celom rozsahu požiadaviek a s pôsobnosťou pre okresy Bratislava I, II, III, IV a V, Malacky, Pezinok a Senec.

Odbor objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok sa organizačne člení na 3 oddelenia:

 1. Oddelenie chemických analýz,
 2. Oddelenie laboratórií hygieny práce,
 3. Oddelenie mikrobiológie životného prostredia.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie. 

Cieľom odboru radiačnej ochrany je pomocou najnovších vedeckých poznatkov vykonávať kvalifikovaný odhad radiačnej záťaže pracovníkov a obyvateľov pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a hodnotiť zdravotný dopad všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia na verejné zdravie obyvateľov v Bratislavskom kraji.

Odbor dokumentačno-právny sa člení na 2 oddelenia:

 1. Oddelenie organizačno-dokumentačné
 2. Oddelenie právne

Odbor ekonomiky a prevádzky sa člení na 2 oddelenia:

 1. Oddelenie ekonomiky
 2. Oddelenie prevádzky

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.
Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce.  Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu.