Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

Prevádzkovateľ kamerového systému

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.Box 26
820 09 Bratislava 29

IČO: 00607436
E-mail: ruvzba@uvzsr.sk

Tel.: +421 2 4333 8286
Vrátnica: +421 917 426 111
Sekretariát: +421 2 4333 8298
+421 917 235 848
eMail: ba.sekretariat@uvzsr.sk

 

Štatutárny zástupca:
Mgr. Eva Fitzová, MPH.,
regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu

Zodpovedná osoba:
Ing. Ivan Kolka
Okružná 11/13, 956 07 Veľké Ripňany - časť Behynce
zodpovedna.osoba.ruvzba@uvzsr.sk

Účel spracúvania osobných údajov na získanom obrazovom zázname

Získavanie kamerových záznamov je oprávneným záujmom RÚVZ BA za účelom bezpečnosti a ochrany majetku RÚVZ BA, ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb (zamestnanci a návštevníci RÚVZ BA, náhodní okoloidúci), ktoré sa pohybujú v priestoroch, prístupných verejnosti, v okolí RÚVZ BA, odhaľovania kriminality v priestoroch RÚVZ BA v  priestoroch priľahlých k RÚVZ BA.

Právny základ spracúvania osobných údajov

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - GDPR – General Data Protection Regulation (čl. 6 ods. 1 písm.  f)
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona)
  • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Prístup k získaným záznamom z bezpečnostných kamerových systémov

Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamerových systémov majú len preškolené a poučené osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť regionálnym hygienikom, a zamestnanci organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov RÚVZ BA.
Aktuálny videozáznam môžu sledovať len zamestnanci recepcie, prípadne zamestnanci organizácie na ochranu priestorov, prístup k uloženým obrazovým záznamom nemajú.
Osobou s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu je regionálny hygienik RÚVZ BA alebo ním poverená osoba a administrátor systému.

Povinnosť mlčanlivosti

Prevádzkovateľ a zamestnanci, poverení spracúvaním obrazového záznamu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného kamerového systému. Osobné údaje, takto získané, nesmú poskytnúť, zverejniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi, získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie, alebo po skončení štátnozamestnaneckého / pracovného pomeru uvedených osôb.
Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak  je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a v právnych veciach.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje na obrazovom zázname z bezpečnostných kamier sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR,  organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov RÚVZ BA, orgánom činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie.
Všetky úkony, spojené s poskytovaním obrazového záznamu z bezpečnostných kamier, môže vykonávať regionálny hygienik alebo ním poverená osoba s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu, ktorou je administrátor systému.

Uchovávanie a likvidácia záznamov z bezpečnostných kamerových systémov:

Záznamy z bezpečnostného kamerového systému sa ukladajú na serveri, ktorý je na túto činnosť určený.
Ak záznam z bezpečnostného kamerového systému nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je automaticky zlikvidovaný premazaním najneskôr v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Výnimku tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba,  ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme,  má právo požadovať túto nahrávku na základe písomnej žiadosti, adresovanej prevádzkovateľovi, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu (dátum, časové rozpätie, priestorové určenie). Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť záznam do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak sú v záznamoch viditeľné iné osoby, je potrebné záznam upraviť, napr. rozotretím.
Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.