Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH
 

Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024 – vyhodnotenie

Obyvatelia nielen z Bratislavského kraja mohli využiť pri príležitosti Svetového dňa vody 2024 (21.03.2024) bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov  – zo studní na 2 vybrané ukazovatele dusičnany a dusitany.

V rámci Svetového dňa vody 2024 bolo vyšetrených 64 vzoriek pitných vôd zo studní, z ktorých 11 vzoriek (17,19 %) nevyhovelo, pričom nevyhovujúce vzorky boli prekročené len v ukazovateli dusičnany, a to v rozsahu 50,73 mg/l – 327,0 mg/l). 

Limitná hodnota podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov je pre dusičnany 50 mg/l pitnej vody a pre dusitany  0,5 mg/l pitnej vody. 

Výsledky vyšetrených vzoriek vody podľa identifikačného čísla:
(ružovou farbou sú vyznačené vzorky, ktoré nevyhoveli, vysvetlivky k skratkám sú na konci tabuľky).

Svetový deň vody 2024

limit: 50 mg/l pitnej vody  

limit: 0,5 mg/l pitnej vody 

 
Poradové číslo Lokalita Hodnota - dusičnany Hodnota - dusitany  
1 Veľké Ripňany, Hlohovecká 133 20,52 ND Vyhovuje
2 Nový Svet, č. 19 133 0,0495 Nevyhovuje
3 Nový Svet, č. 16 41,85 ND Vyhovuje
4 Bernolákovo, Pri stanici, RD 40,26 ND Vyhovuje
5 Bratislava -Trnávka, Stredná 72 6,35 ND Vyhovuje
6 Senec, Muškátová 37 98,1 <LOQ Nevyhovuje
7 Nový Život, Eliášovce 189 52,56 ND Nevyhovuje
8 Nový Život, Eliášovce 661 37,85 ND Vyhovuje
9 Veľké Úľany, J. Fašelka 794 34,67 0,0645 Vyhovuje
10 Veľké Úľany, Budovateľská 118 <LOQ ND Vyhovuje
11 Hamuliakovo, Kostolná, RD 4,99 ND Vyhovuje
12 Píla, RD 19,87 ND Vyhovuje
13 Svätý Jur, Podhradie 120 ND ND Vyhovuje
14 Zálesie, Domky 11 D 24,63 ND Vyhovuje
15 Vrútky, Karvaša a Bláhovca 703 7,54 ND Vyhovuje
16 Pezinok, Dubový vŕšok, Za hradbami 15 25,97 ND Vyhovuje
17 Pezinok, Holubyho 6 44,29 ND Vyhovuje
18 Pezinok, Dubový vŕšok, záhrada 108 ND Nevyhovuje
19 Bratislava - Ružinov, Štedrá 33 34,04 ND Vyhovuje
20 Kostolná pri Dunaji, č. 178, RD 27,88 ND Vyhovuje
21 Kostolná pri Dunaji, č. 309, RD 32,78 ND Vyhovuje
22 Kostolná pri Dunaji, č. 175  27,4 ND Vyhovuje
23 Kostolná pri Dunaji, č. 83, RD 30,54 ND Vyhovuje
24 Modrová (okr. Nové Mesto nad Váhom), chata č. 281 12,82 ND Vyhovuje
25 Gabčíkovo, prístav 3,56 <LOQ Vyhovuje
26 Horná Potôň, č. 565, RD 40,43 ND Vyhovuje
27 Dunajská Lužná-Nové Košariská, č. 2513, RD 4,32 ND Vyhovuje
28 Studienka, č. 22, RD 34,83 ND Vyhovuje
29 Bernolákovo, Trnavská 121 3,28 ND Vyhovuje
30 Cabaj Čápor, Domovina 42/25 293 ND Nevyhovuje
31 Kráľová pri Senci, č. 1047 53,8 0,287 Nevyhovuje
32 Kuchyňa, Podhoranka 846 9,66 ND Vyhovuje
33 Most pri Bratislave, Športová 475 50,73 ND Nevyhovuje
34 Most pri Bratislave, Nálepkova ul. č. 275 95,1 ND Nevyhovuje
35 Šenkvice, Chorvátska 158 327 ND Nevyhovuje
36 Šenkvice, Hájičky, záhradkárska osada 70,1 ND Nevyhovuje
37 Bratislava - Podunajské Biskupice, záhradkárska oblasť 38,13 ND Vyhovuje
38 Trávnik, č. 216, RD 1,9 0,289 Vyhovuje
39 Slovenský Grob, Okružná č. 418 3,11 0,0491 Vyhovuje
40 Bratislava - Vrakuňa, Priehradná , záhradná chatka 36,57 0,171 Vyhovuje
41 Bratislava - Vrakuňa, Priehradná ul. 37,65 ND Vyhovuje
42 Bratislava - Podunajské Biskupice, Popradská 41 24,16 0,0529 Vyhovuje
43 Bodíky, č. 94 ND 0,0487 Vyhovuje
44 Bratislava - Jarovce, Zafírová 15 19,87 ND Vyhovuje
45 Stupava, Nová ul. č. 322 28,17 ND Vyhovuje
46 Hviezdoslavov, Veterná ul. č. 510/23 23,87 ND Vyhovuje
47 Horná Potôň, č. 454 39,52 ND Vyhovuje
48 Bratislava - Trnávka, Rožňavská 2/B 3,93 ND Vyhovuje
49 Malinovo, Školská č. 12 19,25 ND Vyhovuje
50 Šamorín, okr. Dunajská Streda, č. 24 30,81 ND Vyhovuje
51 Bratislava - Vrakuňa, Majerská - Záhrady 20174 40,82 ND Vyhovuje
52 Borinka, č. 475 13,27 ND Vyhovuje
53 Borinka, č. 650 9,33 ND Vyhovuje
54 Dunajská Lužná-Nové Košariská, č. 671 15,92 ND Vyhovuje
55 Brezová pod Bradlom, Danov vrch, chalup. oblasť 2,68 ND Vyhovuje
56 Most pri Bratislave, č. 708, RD 17,01 ND Vyhovuje
57 Most pri Bratislave, č. 708/1, RD 16,01 ND Vyhovuje
58 Bratislava - Ružinov, Pri Čiernom lese 6,02 <LOQ Vyhovuje
59 Reca, č. 110, RD 96,1 ND Nevyhovuje
60 Bratislava - Petržalka, Kopčianska, chat. oblasť 46,65 ND Vyhovuje
61 Kvetoslavov, Pri jazere 1049/14 16,28 ND Vyhovuje
62 Plavecký Štvrtok, č. 56 11,17 ND Vyhovuje
63 Dunajská Lužná - Nové Košariská, č. 1252 13,37 ND Vyhovuje
64 Most pri Bratislave, Jelšova 24 43,62 ND Vyhovuje
         

Vysvetlivky:
ND (nedetekované) - nezistené použitou metódou, látka v meranej vzorke nie je prítomná alebo je prítomná iba v stopových množstvách, ktoré nie je možné použitým prístrojom resp. metódou zachytiť (vzorka vyhovuje)
< LOQ (limit of quantification) - medza stanovenia, látka je v meranej vzorke prítomná, ale jej koncentrácia je nízka - nižšia ako najnižšia koncentrácia látky, ktorú je možné  použitou metódou kvantifikovať (vyjadriť číselne)  s  určitou presnosťou  (vzorka vyhovuje)

ÚČINKY DUSIČNANOV A DUSITANOV
Dusičnany (NO3-) sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Môžu sa nachádzať v podzemných vodách v oblastiach borovicových lesov, v dobre prevzdušnenej pôde, ktorá obsahuje baktérie schopné fixovať dusík a nitrifikačné baktérie. Zdrojom dusičnanov je aj hnojenie pôdy dusíkatými hnojivami. Pri nadmernom hnojení sa dusičnany kumulujú aj v pestovaných plodinách. Prekročenie ich limitu spolu s dusitanmi (NO2-) signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp, septikov a živočíšnych fariem. Činnosťou človeka sa dusitany dostávajú do odpadových vôd. Sú to najmä priemyselné činnosti pri výrobe farbív, ďalej používanie kvapalín s obsahom dusitanov do kvapalín na chladenie obrábacích strojov, aby sa zabránilo ich korózii a pod. Ak sú prítomné vo  vodách, sú väčšinou produktom biochemickej oxidácie amoniakálneho dusíka alebo biochemickej redukcie dusičnanov. Vo vode, v ktorej je nedostatok kyslíka vznikajú redukciou dusičnanov, pričom túto reakciu urýchľuje prítomnosť zinku, medi a železa, z ktorých bývajú vyrobené rozvody pitnej vody. Pre človeka nepredstavujú dusičnany priame zdravotné riziko. V tráviacom trakte sa však môžu dusičnany, vplyvom niektorých druhov baktérií redukovať na toxickejšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená. Toto riziko hrozí dojčatám do 3 mesiacov. Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze prejaví modraním kože a pier, pri vážnejších stavoch skutočným dusením, poškodením funkcií mozgu až zlyhaním základných životných funkcií. 

Odporúčania pri zvýšenom výskyte dusitanov alebo dusičnanov:
•    Je potrebné zistiť príčinu a zdroj znečistenia, a ak je to možné, zabrániť kontaminácii, v krajnom prípade vyhĺbiť studňu na vhodnejšom mieste.  
•    Riešením je čerpať vodu z iných prameňov, z hromadného zásobovania, príp. na pitie a varenie používať balenú pitnú vodu.

Zbaviť sa dusičnanov v pitnej vode je technicky náročné. Používajú sa metódy na princípe iónovej výmeny, reverznej osmózy alebo elektrodialýzy, ktoré sú pomerne drahé.