Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH
 

Aktuality

Späť Monitorovanie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu Ḣ na území Bratislavského kraja

RÚVZ Bratislava je stálou zložkou radiačnej monitorovacej siete a zabezpečuje monitorovanie radiačnej situácie v životnom prostredí aj mobilnou skupinou, ktorá vykonáva meranie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia Ḣ na území Bratislavského kraja.

Merania príkonu priestorového dávkového ekvivalentu (Ḣ) gama žiarenia boli vykonané dňa 22. 06. 2023 s overeným prenosným meradlom FH 40 G-L10, s dátumom overenia 29.11.2021. Teplota ovzdušia: 23° C – 30° C, slnečno, vietor: 4 km/h.

Monitorovanie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu gama žiarenia po trase sa vykonáva podľa zákona NR SR č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

https://umap.openstreetmap.fr/en/map/untitled-map_932197