Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za mesiac január 2024

I.    Črevné nákazy

1.1       Salmonelové infekcie – A 02

           V Bratislavskom kraji bolo za mesiac január hlásených 15 prípadov salmonelových infekcií (chorobnosť 2,08/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to o 7 prípadov menej. V 13 prípadoch išlo o akútnu salmonelovú enteritídu, v 2 prípadoch o lokalizovanú salmonelovú infekciu. 

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (14,02/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava II (3,20/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Senec (1,00/100 000 obyvateľov). Laboratórne v 10 prípadoch dokázaná S. Enteritidis, v 4 prípadoch S. bližšie neurčená a v 1 prípade S. Infantis. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Z iných oblastí SR bolo dovlečené 1 ochorenie (Medzilaborce). Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie.

1.2    Vylučovanie šigel – A 03

Hlásené bolo 1 bezpríznakové ochorenie (chorobnosť 0,14/100 000), v predchádzajúcom mesiaci nebolo hlásené žiadne ochorenie. Ochorenie sa vyskytlo u ženy vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava IV. Kultivačným vyšetrením bola potvrdená Shigella sonnei.

1.2.1     Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei – A 03.3  
    
Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,14/100 000), v predchádzajúcom mesiaci nebolo hlásené žiadne ochorenie. Ochorenie sa vyskytlo u muža vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava I. Kultivačným vyšetrením bola potvrdená Shigella sonnei.

1.3    Iné bakteriálne črevné infekcie – A 04

    V mesiaci január bolo hlásených 114 prípadov bakteriálnych črevných infekcií (chorobnosť 15,75/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 106 prípadov. 

1.3.1    Kampylobakteriálna enteritída – A 04.5

V mesiaci január bolo hlásených 51 prípadov (chorobnosť 7,05/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 44 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (28,03/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Malacky (10,15/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Pezinok (4,31/100 000 obyvateľov). Ako etiologický agens sa uplatnili – 44x Campylobacter jejuni, 4x Campylobacter ureolyticus, 2x Campylobacter coli a Campylobacter nešpecifikovaný. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Z iných oblastí SR nebolo dovlečené žiadne ochorenie. Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. 

1.3.2    Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica – A 04.6

    Hlásené boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 5 ochorení. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (5,61/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (2,61/100 000 obyvateľov). Kultivačným vyšetrením bola potvrdená 3xYersinia enterocolitica, 1x Yersinia enterocolitica/serovar 9. 

1.3.3    Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile – A 04.7

V mesiaci január bolo zaznamenaných 58 prípadov (chorobnosť 8,01/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 57 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (30,31/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (26,08/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Malacky (2,54/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 45 prípadoch.

1.3.4    Iné špecifikované bakteriálne infekcie – A 04.8

Hlásené bolo 1 ochorenie nozokomiálneho charakteru (chorobnosť 0,14/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci boli hlásené 2 ochorenia. Ochorenie sa vyskytlo u ženy vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Bratislava III. Kultivačným vyšetrením bola potvrdená Klebsiella pneumoniae.

1.4    Iné protozoárne črevné infekcie – A 07.1  

Hlásené boli 3 ochorenia u ženy vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Bratislava V a u 2 mužov vo vekovej skupine 35-44 a 45-54 ročných osôb z okresu Bratislava I a z okresu Bratislava II. Ochorenie bolo diagnostikované na základe klinického obrazu a v etiológii sa uplatnila Giardia intestinalis.

1.5    Vírusové enteritídy – A 08

    Hlásených bolo 54 ochorení (chorobnosť 7,46/100 000 obyvateľov). V predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 22 prípadov. 

1.5.1    Rotavírusová enteritída – A 08.0

Hlásených bolo 11 ochorení (chorobnosť 1,52/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 5 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (24,07/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (3,91/100 000 obyvateľov), v okresoch Bratislava I a Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 2 prípadoch.

1.5.2    Akútna gastroenteritída zapríčinená vírusom Norwalk – A 08.1 
    
V mesiaci január bolo hlásených 30 prípadov (chorobnosť 4,15/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (50,46/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (7,82/100 000 obyvateľov), v okrese Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický, v rodinnom výskyte boli hlásené 1x2 ochorenia. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

1.5.3    Adenovírusová enteritída – A 08.2

Hlásených bolo 10 prípadov (chorobnosť 1,38/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 14 prípadov. V 9 prípadoch boli ochorenia hlásené u detí do 15 rokov s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 0 ročných detí (48,14/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava V (3,27/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Senec (1,00/100 000 obyvateľov), v okresoch Bratislava I, Bratislava III a Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

1.5.4    Iné vírusové enteritídy – A 08.3

    Hlásené boli 3 ochorenia (chorobnosť 0,41/100 000 obyvateľov). Ochorenie sa vyskytlo u 2 detí vo vekovej skupine 0 ročných detí a u ženy vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb z okresov Bratislava II a Bratislava III (2x). Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 1 prípade.

1.6      Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – A 09

    Hlásených bolo 6 ochorení (ktoré mali nozokomiálny charakter výskytu). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 10-14 ročných detí (5,46/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z okresu Bratislava III. Výskyt ochorení bol sporadický. Etiologický agens nebol zistený ani v jednom prípade. 

1.7     Enterobióza – B 80

Hlásených bolo 23 prípadov (chorobnosť 3,18/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (37,39/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava II (8,80/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava V (0,82/100 000 obyvateľov), v okrese Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia.. Vo všetkých prípadoch mikroskopicky potvrdený Enterobius vermicularis. Výskyt ochorení bol sporadický.

II.    Vírusové hepatitídy (VH)
    V mesiaci január neboli hlásené žiadne prípady hepatitídy, v predchádzajúcom mesiaci boli hlásené 4 prípady.

III.    Nákazy preventabilné očkovaním

3.1       Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – A 37.0
Hlásených bolo 7 ochorení (chorobnosť 0,97/100 000 obyvateľov). Očkovanie bolo vykonané u 5 osôb, u 2 osôb nebolo očkovanie vykonané. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a sérologického vyšetrenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb (4,78/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (4,31/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie.

IV.      Respiračné nákazy

4.1    Šarlach – Scarlatina – A 38

Hlásené bolo 1 ochorenie u dieťaťa vo vekovej skupine 1-4 ročných detí z okresu Bratislava V. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu.

4.2    Legionárska choroba – A 48.1

Hlásené boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov) vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (3,11/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (0,95/100 000 obyvateľov). Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a laboratórneho vyšetrenia (4x moč) L. pneumophilla. Výskyt ochorení bol sporadický, v rodinnom výskyte neboli hlásené žiadne ochorenia. Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. 

4.3    Iná forma herpetickovírusovej infekcie – B 00.8

Hlásené bolo 1 ochorenie u ženy vo vekovej skupine 35-44 ročných osôb z okresu Bratislava V. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a z likvoru bol potvrdený HHV-6 / Human herpesvirus 6 (PCR).

4.4    Ovčie kiahne – varicella – B 01.9

Hlásených bolo 30 prípadov (chorobnosť 4,15/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 19 ochorení. V 29 prípadoch boli ochorenia hlásené u detí do 15 rokov s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (39,73/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Malacky (10,15/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava V (0,82/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický, v rodinnom výskyte boli hlásené 1x2 a 1x4 ochorenia. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. 

4.5    Herpes zoster – B 02

    Hlásených bolo 16 prípadov (chorobnosť 2,21/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 19 prípadov. V skupine  detí do 15 rokov nebolo hlásené žiadne ochorenie. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (7,86/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (5,71/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

4.6    Opičie kiahne Mpox – B 04

Hlásené boli 2 ochorenia, ktoré sú vo vzájomnej epidemiologickej súvislosti. Ochorenie sa vyskytlo u mužov vo vekovej skupine 25-34 a 35-44 ročných osôb z okresu Bratislava II a  z  okresu Bratislava III. Epidemiologická anamnéza je pozitívna.   Protiepidemické opatrenia zabezpečené.

4.7      Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

    V Bratislavskom kraji  bolo za január hlásených celkom 6 328 prípadov (chorobnosť 11514,08/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), z toho v 383 prípadoch sa jednalo o chrípku a chrípke podobné ochorenia (chorobnosť 696,89/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola zaznamenaná v okrese Bratislava III (13297,12/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), najnižšia v okrese Bratislava I (6264,94/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (30594,91/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 
    Najvyššia chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia bola zaznamenaná v okrese Bratislava II (1072,25/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), najnižšia v okrese Malacky (499,56/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (1094,49/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 

Komplikácie boli hlásené v 3,0%, t. j. v 180 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (114), otitídy (27), pneumónie (39).

4.7.1    Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky – J 10

Hlásených bolo 209 ochorení, laboratórne potvrdenej chrípky (chorobnosť 28,62/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (235,56/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (70,41/100 000 obyvateľov). Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. V 203 prípadoch sa laboratórne potvrdil vírus chrípky A a v 6 prípadoch vírus chrípky B.

4.8    Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae – J 13

Hlásené boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (24,07/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (2,15/100 000 obyvateľov). Laboratórne potvrdený Streptococcus pneumoniae sérotyp  3, 23A (2x) a nešpecifikované. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

4.9    Covid-19 – U 07.1
    Hlásených bolo 90 ochorení (chorobnosť 12,44/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom 379 prípadov (chorobnosť 52,37/100 000 obyvateľov) bol evidovaný pokles chorobnosti o 76,2%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (60,18/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (28,69/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Senec (2,01/100 000 obyvateľov). Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 23 prípadoch. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.
Epidémia: 
Bolo zaznamenaná 1 epidémia, kde ochorelo 7 osôb /pacienti v zdravotníckom zariadení v okrese Bratislava II, z celkového počtu exponovaných 45 osôb. Protiepidemické opatrenia zabezpečené.

V.    Neuroinfekcie

 5.1    Herpetickovírusová encefalitída – B 00.4

    Hlásené bolo 1 ochorenie u muža vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Bratislava IV. Diagnóza bola stanovená na základe  pozitivity - vírus herpes simplex (metóda PCR) v likvore  pacienta. 

VI.    Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou

6.1    Lymeská choroba – A 69.2  

Hlásených bolo 8 prípadov (chorobnosť 1,11/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 6 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (2,73/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava II (3,20/100 000 obyvateľov).  V 7 prípadoch bolo ochorenie diagnostikované v štádiu erythema migrans a 1x očnej forme. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a  pozitívneho sérologického vyšetrenia (7x Borrelia burgdorferi, 1x Borrelia afzelii). Epidemiologická anamnéza bola negatívna.

6.2    Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom – A 98.5

Hlásené bolo 1 ochorenie u dieťaťa vo vekovej skupine 10-14 ročných detí z okresu Bratislava IV. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a  pozitívneho sérologického vyšetrenie – Hantavírus nešpecifikovaný. Epidemiologická anamnéza pozitívna (kontakt so zvieraťom – králikom, ktorého našli na poli).

6.3    Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  

Hlásených bolo celkom 17 poranení, z toho 6 bolo vykázaných. Poranenia boli spôsobené 4x psom, 1x opicou a 1x morčaťom. Postexpozičná antirabická vakcinácia bola vykonaná u 5 osôb. Z iných oblastí SR nebolo dovlečené žiadne poranenie. Zo zahraničia boli importované 2 poranenia (Thajsko, Filipíny).

VII.    Nákazy kože a slizníc

7.1    Scabies – B 86

Hlásených bolo 5 ochorení (chorobnosť 0,69/100 000 obyvateľov). U detí do 15 rokov nebolo hlásené žiadne ochorenie. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb (2,39/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (2,85/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický.

VIII.    Ostatné nákazy

8.1    Septikémie – A 40.3, A 41.0, A 41.1, A 41.2, A 41.5, A 41.8

V priebehu mesiaca január bolo hlásených 26 prípadov septických ochorení (chorobnosť 3,60/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb (30,61/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (23,45/100 000 obyvateľov). V 22 prípadoch mal výskyt nozokomiálny charakter. Výskyt ochorení bol sporadický. 

8.2    Kandidová septikémia – B 37.7  

Hlásené bolo 1 ochorenie (ktoré malo nozokomiálny charakter výskytu) u muža vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb z okresu Bratislava III. Z hemokultúry bola potvrdená Candida albicans.

8.3    Septikémie u novorodencov – P 36.3, P 36.9 

Hlásené boli 2 septikémie u novorodencov, ktoré boli vyvolané 1x Staphylococcus hominis, 1x nešpecifikovaná. V oboch prípadoch mal výskyt  nozokomiálny charakter. Výskyt ochorení bol sporadický.

8.4    Nosič inej infekčnej choroby – Z 22.8

Hlásených bolo 23 ochorení (chorobnosť 3,18/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (13,21/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (19,38/100 000 obyvateľov). V 19 prípadoch mal výskyt nozokomiálny charakter. 

IX.    Pohlavné prenosné ochorenia

9.1    Syfilis – A 53.0, A 53.9

Zaznamenaných bolo 12 ochorení (chorobnosť 1,66/100 000 obyvateľov), čo je o 7 prípadov menej v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb (2,92/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (5,21/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (0,95/100 000 obyvateľov), v okrese Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Zo zahraničia nebolo importovaných žiadne ochorenie. 

9.2    Gonokokové infekcie – A 54.0

Zaznamenané boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 9 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (2,14/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (1,30/100 000) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava II (0,80/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava IV, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. 

9.3    Chlamýdiové infekcie – A 56.0, A 56.2

Zaznamenaných bolo 44 ochorení (chorobnosť 6,08/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 14 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (19,66/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (13,31/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Pezinok (2,87/100 000 obyvateľov). 

X.     Importované nákazy

Prehľad importovaných nákaz za mesiac január je uvedený v tabuľke 5.

XI.      Úmrtia    
    V mesiaci január nebolo hlásené žiadne úmrtie na infekčnú diagnózu.