Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH
 

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 7. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 7. kalendárny týždeň rok 2024

V 7. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 2691,5 (absolútny počet 1548 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (6. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 28,1%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 149,5/100 000 (absolútny počet 86 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (6. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO nižší o 52,2%. Komplikácie boli hlásené v 2,2 %, t. j. v 34 prípadoch z celkového počtu ochorení.  Komplikácie predstavovali sínusitídy (22), otitídy (8), pneumónie (4).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava III (4087,67/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (781,35/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (9210,2/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava IV (327,38/100 000), najnižšia v okrese Malacky (12,05/100 000), v okresoch Bratislava I a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (347,1/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji bolo hlásené: v okrese Bratislava V – ZŠ 2x, v okrese Malacky – MŠ 2x, ZŠ 1x, v okrese Pezinok – ZŠ 1x, 
v okrese Senec –  MŠ 3x.

Ochorenie COVID-19 

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 6 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava III - 5 prípadov, okres Senec - 1 prípad. V okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky a  Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička