Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 6. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 6. kalendárny týždeň rok 2024

V 6. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 3745,5 (absolútny počet 2 214 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (5. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 28,8%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 313,0/100 000 (absolútny počet 185 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (5. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO vyšší o 7,9%. Komplikácie boli hlásené v 2,0 %, t. j. v 45 prípadoch z celkového počtu ochorení.  Komplikácie predstavovali sínusitídy (28), otitídy (10), pneumónie (7).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV (9263,56/100 000), najnižšia v okrese Bratislava III (1918/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (9571,2/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava V (726,11/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (61,04/100 000), v okrese Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (941,8/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji bolo hlásené: v okrese Bratislava I – SŠ 1x, v okrese Bratislava II – ZŠ 1x, Bratislava III – MŠ 1x, ZŠ 1x, SŠ 1x, v okrese Malacky – ZŠ 1x, v okrese Pezinok – MŠ 1x, ZŠ, v okrese Senec –  MŠ 4x, ZŠ 1x.

Ochorenie COVID-19 

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 6 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 3 prípady, okres Bratislava II - 1 prípad, okres Bratislava III - 1 prípad, okres Malacky - 1 prípad. V okresoch Bratislava IV, Bratislava V, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička