Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 5. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 5. kalendárny týždeň rok 2024

V 5. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 2907,8 (absolútny počet 1533 ochorení)  na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 5,1%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 290,2/100 000 (absolútny počet 153 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO vyšší o 96,7%. Komplikácie boli hlásené v 1,4%, t. j. v 21 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (16), otitídy (3), pneumónie (2).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava III (4278,91/100 000), najnižšia v okrese Bratislava I (1334,21/100 000), v okresoch Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (9603,6/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava I (953,01/100 000), najnižšia v okrese Bratislava IV (562,6/100 000), v okresoch Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (352,8/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji bolo hlásené v okrese Bratislava II – MŠ 1x, Bratislava IV – MŠ 1x, Bratislava V – ZŠ 1x, v okrese Malacky – ZŠ s MŠ 1x, ZŠ 1x, v okrese Pezinok – MŠ 1x, ZŠ s MŠ 1x, v okrese Senec –  MŠ 4x, ZŠ 1x.

Ochorenie COVID-19 

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 13 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava III - 9 prípadov, okres Bratislava V - 2 prípady, okres Pezinok - 2 prípady. V okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava IV, Malacky a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička