Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 48. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 48. kalendárny týždeň rok 2023

V 48. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1965,4 (absolútny počet 1413 ochorení)  na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (47. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 7,8%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 68,2 (absolútny počet 49 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (47. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO nižší o 33,8%. Komplikácie boli hlásené v 1,8%, t. j. v 26 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (24), otitídy (0), pneumónie (2).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava II (2677,92/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (1318,53/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (4600,1/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava I (211,78/100 000), najnižšia v okrese Bratislava III (143,43/100 000), v okresoch Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 ročných detí (82,2/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji bolo hlásené 1x ZŠ v okrese Malacky.

Ochorenie COVID-19 

V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 41 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 2 prípady, okres Bratislava II - 7 prípadov, okres Bratislava III - 14 prípadov, okres Bratislava IV - 1 prípad, okres Bratislava V - 1 prípad, okres Malacky - 7 prípadov, okres Pezinok - 3 prípady, okres Senec - 6 prípadov. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička