Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 47. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 47. kalendárny týždeň rok 2023

 

V 47. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1700,8 (absolútny počet 951 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (46. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 2,4%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 91,2/100 000 (absolútny počet 51 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (46. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO nižší o 26,0%. Komplikácie boli hlásené v 1,4%, t. j. v 13 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (11), otitídy (1), pneumónie (1).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava IV (2279,51/100 000), najnižšia v okrese Bratislava I (1067,37/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (5628,5/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava III (525,90/100 000), najnižšia v okrese Bratislava IV (97,00/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (107,8/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.


Ochorenie COVID-19

V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 70 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 7 prípadov, okres Bratislava II - 25 prípadov, okres Bratislava III - 17 prípadov, okres Bratislava IV - 5 prípadov, okres Bratislava V - 7 prípadov, okres Malacky - 3 prípady, okres Pezinok - 3 prípady, okres Senec - 3 prípady. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.


Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička