Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 46. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 46. kalendárny týždeň rok 2023

 

V 46. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) 1660,7 (absolútny počet 849 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (45. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 4,2%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 123,2/100 000 (absolútny počet 63 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (45. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO vyšší o 282,6%. Komplikácie boli hlásené v 2,9%, t. j. v 25 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (15), otitídy (7), pneumónie (3).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (2453,06/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (1155,75/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (4836,5/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava IV (509,25/100 000), najnižšia v okrese Senec (115,01/100 000), v okresoch Bratislava V, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 ročných detí (127,9/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 

V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 23 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 3 prípady, okres Bratislava II - 2 prípady, okres Bratislava III - 6 prípadov, okres Bratislava IV - 1 prípad, okres Bratislava V - 3 prípady, okres Malacky - 4 prípady, okres Pezinok - 1 prípad, okres Senec - 3 prípady. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička