Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 44. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 44. kalendárny týždeň rok 2023

V 44. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1530,7 (absolútny počet 538 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (43. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 16,0%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 42,7/100 000 (absolútny počet 15 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (43. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO nižší o 58,5%. Komplikácie boli hlásené v 3,9%, t. j. v 21 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (20), otitídy (1), pneumónie (0).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (2099,82/100 000), najnižšia v okrese Senec (733,16/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (3003,7/100 000). 

Ochorenie na CHPO bolo hlásené z okresu Bratislava II (126,97/100 000), z okresu Bratislava III (215,14/100 000) a  z okresu Bratislava IV (16,17/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných osôb (37,3/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 

V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 33 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 6 prípadov, okres Bratislava II - 3 prípady, okres Bratislava III - 5 prípadov, okres Bratislava IV - 4 prípady, okres Bratislava V - 5 prípadov, okres Malacky - 3 prípady, okres Pezinok - 4 prípady, okres Senec - 3 prípady. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

Mgr. Eva Fitzová, MPH 
regionálna  hygienička