Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 18. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 18. kalendárny týždeň rok 2023

V 18. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1744,9 (absolútny počet 987 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (17. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO nižší o 39,1%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 35,4/100 000 (absolútny počet 20 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (17. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO nižší o 32,4%. Komplikácie boli hlásené v 1,9%, t. j. v 19 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (9), otitídy (9), bronchopneumónie a pneumónie (1).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (2792,8/100 000), najnižšia v okrese Bratislava I (904,5/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (6101,2/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava V (242,9/100 000), najnižšia v okrese Senec (13,7/100 000), v okresoch Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (222,3/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 
V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 13 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorení bol sporadický.
 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička