Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH
 

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 12. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 12. kalendárny týždeň rok 2024

V 12. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1 559,7 (absolútny počet 831 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (11. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 14,7%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 45,0 (absolútny počet 24 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (11. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO vyšší o 287,9%. Komplikácie boli hlásené v 4,3%, t. j. v 36 prípadoch z celkového počtu ochorení.  Komplikácie predstavovali sínusitídy (21), otitídy (13), pneumónie (2).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Senec (2834,03/100 000), najnižšia v okrese Bratislava III (943,29/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (6252,9/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Senec (98,29/100 000), najnižšia v okrese Bratislava IV (67,2/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava V, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (112,3/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené

Ochorenie COVID-19 

V 12. kalendárnom týždni 2024 nebolo v Bratislavskom kraji hlásené žiadne ochorenie.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička