Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Bratislava I - V, Malacky, Pezinok a Senec a orgánom radiačnej ochrany pre Bratislavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva odborne zabezpečuje laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ BA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou a generálnou tajomníčkou služobného úradu je Mgr. Eva Fitzová, MPH
 

Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024 - Nepoužívajte vodu zo studne, pokiaľ nepoznáte jej kvalitu

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2024, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 21.03.2023 (štvrtok) v čase od 8:00 – 11:30 hod. alebo do naplnenia kapacity 200 vzoriek bezplatne v našom akreditovanom laboratóriu vyšetrovať vzorky pitnej vody zo studní (nie z vodovodnej siete) na dva vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.

Záujemcovia o takýto rozbor môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach (od neochutenej minerálne/stolovej vody) s objemom aspoň pol litra na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava.

Ako správne odobrať vzorku vody na objektívne stanovenie vybraných ukazovateľov?
Vzorku treba odoberať v deň vyšetrenia - nenechávajte vodu dlho stáť. Pred odberom vzorky nechajte vodu tiecť cca dve až tri minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí. Minimálny objem na analýzu je 0,5 litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite. Fľašu môžete označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte prosím adresu, na ktorej sa studňa nachádza.

RÚVZ Bratislava bude v tento deň vykonávať nielen rozbory vzoriek vôd, ale bude poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasť zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody zo studní, úpravy pitnej vody ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov pitnej vody bude možné dohodnúť si túto službu v rámci platených služieb RÚVZ Bratislava priamo u nás.

Výsledky rozborov budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa na našej webovej stránke v sekcii Aktuality podľa prideleného identifikačného čísla a taktiež na sociálnej sieti FB @ruvzba

 

Používate vodu zo studne? Podeľte sa o svoje skúsenosti v dotazníkoch.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR pripravila dotazník pre ľudí, ktorí využívajú vodu z vlastnej studne. Dotazník sa zameriava na postoje ľudí a starostlivosť o domovú studňu. Odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní. Vyplnenie dotazníka zaberie asi 10 minút. Vyplniť ho je možné do konca marca 2024

Úrad verejného zdravotníctva SR tiež pripravil pre verejnosť online dotazník "Mám rád vodu",  v ktorom sa zisťuje záujem verejnosti o kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.