Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za mesiac marec 2024

Analýza epidemiologickej situácie v Bratislavskom kraji za mesiac marec 2024


I.  Črevné nákazy

1.1   Brušný týfus – A 01.0

Hlásené bolo 1 ochorenie u muža vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava V s pozitívnou cestovateľskou anamnézou v predchorobí (Srí Lanka). Na dovolenke skonzumoval mliečny nápoj (milkshake). Pacient bol hospitalizovaný so septickým klinickým obrazom ochorenia. Očkovanie proti brušnému týfusu pred cestovaním neabsolvoval. Hemokultivačne bol potvrdený nález S.  Typhiabdominalis.

1.2  Salmonelové infekcie – A 02

V Bratislavskom kraji bolo za mesiac marec hlásených 19 prípadov salmonelových infekcií (chorobnosť 2,63/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to o 11 prípadov menej. Vo všetkých prípadoch išlo o akútnu salmonelovú enteritídu, 

Tabuľka 1 Salmonelové infekcie v mesiaci marec 2024 v Bratislavskom kraji

 Diagnóza  Počet prípadov
 A 02.0  Salmonelová enteritída               26


Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine
1-4 ročných detí (19,62/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (6,52/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Pezinok (1,44/100 000 obyvateľov). Laboratórne v 10 prípadoch dokázaná S. Enteritidis, v 6 prípadoch S. Bližšie neurčená, v 1 prípade S. Infantis a v 1 prípade S.Typhimurium. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.
Zo zahraničia bolo importované 1 ochorenie (Tanzánia).

1.3   Iné bakteriálne črevné infekcie – A 04

V mesiaci marec bolo hlásených 127 prípadov bakteriálnych črevných infekcií (chorobnosť 17,54/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 104 prípadov. Rozdelenie podľa hlásených diagnóz je uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2  Etiológia bakteriálnych črevných infekcií za mesiac marec 2024 v Bratislavskom kraji

 Diagnóza    Počet prípadov 
 A 04.5   Kampylobakteriálna enteritída               47
 A 04.6  Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica                 4
 A 04.7  Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile          76 / 64 NN

 

1.3.1   Kampylobakteriálna enteritída – A 04.5

V mesiaci marec bolo hlásených 47 prípadov (chorobnosť 6,49/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 51 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (25,23/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Senec (10,03/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava III (3,91/100 000 obyvateľov). Ako etiologický agens sa uplatnili – 31x Campylobacter jejuni, 13x Campylobacter ureolyticus, 1x Campylobacter concisus a 2x Campylobacter nešepcifikovaný. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. Z iných oblastí SR nebolo dovlečené žiadne ochorenie. Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. 

1.3.2   Enterokolitída zapríčinená Yersinia enterocolitica – A 04.6

Hlásené boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov), ako v predchádzajúcom mesiaci. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (2,80/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (2,87/100 000 obyvateľov). Kultivačným vyšetrením bola potvrdená 1x Yersinia enterocolitica - nešpecifikované, 1x Yersinia enterocolitica/serovar 3, 1x Yersinia enterocolitica/serovar 9.  

1.3.3   Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile – A 04.7

V mesiaci marec bolo zaznamenaných 76 prípadov (chorobnosť 10,50/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 49 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (48,14/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (35,20/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Pezinok (1,44/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 64 prípadoch.

1.4   Amébová nedyzenterická kolitída – A 06.2

Hlásené boli 2 ochorenia (chorobnosť 0,28/100 000), v predchádzajúcom mesiaci nebolo hlásené žiadne ochorenie. Ochorenia sa vyskytli u mužov vo vekovej skupine 35-44 a 55-64 ročných osôb z okresu Bratislava II a z okresu Senec. Mikroskopickým vyšetrením bola potvrdená Entamoeba histolytica. Zo zahraničia bolo importované 1 ochorenie (Omán).

1.5   Vírusové enteritídy – A 08

Hlásených bolo 60 ochorení (chorobnosť 8,29/100 000 obyvateľov). V predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 42 prípadov. Rozdelenie podľa hlásených diagnóz je uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3  Rozdelenie vírusových enteritíd podľa agens v mesiaci marec 2024 v Bratislavskom kraji

 Diagnóza  Počet prípadov
 A 08.0   Rotavírusová enteritída        22 / 11 NN       
 A 08.1  Akútna gastroenteritída zapríčinená vírusom Norwalk          17 / 5 NN
 A 08.2  Adenovírusová enteritída             13
 A 08.3  Iné vírusové enteritídy          8 / 1 NN

 

1.4.1   Rotavírusová enteritída – A 08.0

Hlásených bolo 22 ochorení (chorobnosť 3,04/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 5 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (24,07/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (15,65/100 000 obyvateľov), v okresoch Bratislava I a Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický. Nozokomiálny charakter výskytu bol evidovaný v 11 prípadoch.
Epidémia:
Bola zaznamenaná jedna epidémia, kde ochorelo 21 osôb (pacienti a personál,  zdravotnícke zariadenie v okrese Bratislava III) z celkového počtu exponovaných 128 osôb. Protiepidemické opatrenia zabezpečené.

1.4.2   Akútna gastroenteritída zapríčinená vírusom Norwalk – A 08.1

V mesiaci marec bolo hlásených 17 ochorení (chorobnosť 2,35/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 ročných detí (36,11/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (6,02/100 000 obyvateľov), v okresoch Bratislava I, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 5 prípadoch.

1.4.3   Adenovírusová enteritída – A 08.2

Hlásených bolo 13 ochorení (chorobnosť 1,80/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 14 prípadov. V 9 prípadoch boli ochorenia hlásené u detí do 15 rokov s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 0 ročných detí (60,18/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (7,82/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava V (0,82/100 000 obyvateľov), v okresoch Bratislava II a Malacky nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

1.4.4  Iné vírusové enteritídy – A 08.3

Hlásených bolo 8 ochorení (chorobnosť 1,11/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (16,82/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Senec (3,01/100 000 obyvateľov), v okresoch Bratislava I, Malacky a Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia.  Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 1 prípade.

1.5  Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – A 09

Hlásené boli 2 ochorenia (ktoré mali nozokomiálny charakter výskytu). Ochorenia sa vyskytli u dieťaťa vo vekovej skupine 1-4 ročných detí a ženy 65 a viac ročných osôb z okresov Bratislava III a Bratislava V. Výskyt ochorení bol sporadický. Etiologický agens nebol zistený ani v jednom prípade. 

1.6  Enterobióza – B 80

Hlásených bolo 30 prípadov (chorobnosť 4,15/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (37,39/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (10,05/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava V (1,64/100 000 obyvateľov). Vo všetkých prípadoch mikroskopicky potvrdený Enterobius vermicularis. Výskyt ochorení bol sporadický.


II.  Vírusové hepatitídy (VH)

V mesiaci marec bolo hlásených 8 prípadov hepatitídy (chorobnosť 1,11/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 6  prípadov hepatitídy.

2.1   Akútna vírusová hepatitída A – B 15

Hlásené bolo 1 ochorenie akútnej VH typu A u ženy vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresu Bratislava IV. Epidemiologická anamnéza je negatívna.

2.2   Akútna vírusová hepatitída E – B 17.2

Hlásené boli 3 ochorenia akútnej VH typu E u žien vo vekovej skupine a 35-44 a 65 a viac ročných osôb a u muža vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb z okresov Senec a Bratislava V (2x). Epidemiologická anamnéza v jednom prípade je pozitívna. Zo zahraničia bolo importované 1 ochorenie (Island).
  
2.3  Chronická vírusová hepatitída B – B 18.1

Hlásené boli 2 ochorenia chronickej VH typu B u ženy a muža vo vekovej skupine 35-44 ročných osôb z okresov Bratislava II a Bratislava III. Epidemiologická anamnéza je v jednom prípade pozitívna.

2.4  Chronická vírusová hepatitída C – B 18.2

Hlásené boli 2 ochorenia chronickej VH typu C u ženy a u muža vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb z okresu Bratislava V. Epidemiologická anamnéza je pozitívna.
 

III.  Nákazy preventabilné očkovaním

3.1  Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – A 37.0
Hlásených bolo 18 ochorení (chorobnosť 2,49/100 000 obyvateľov). Očkovanie bolo vykonané 14x, nebolo očkovanie vykonané 2x, nebolo očkovanie vykonané pre vek 1x a nezistené očkovanie 1x. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 1-4 ročných detí (5,61/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava V (5,72/100 000 obyvateľov). Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a sérologického vyšetrenia. Výskyt ochorení bol sporadický, v rodinnom výskyte boli hlásené 1x3 ochorenia a 1x 4 ochorenia (1 ochorenie bolo vykázané v mesiaci február). 


IV.  Respiračné nákazy

4.1 Ovčie kiahne – varicella – B 01.9

Hlásených bolo 26 prípadov (chorobnosť 3,59/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 21 ochorení. V 25 prípadoch boli ochorenia hlásené u detí do 15 rokov s najvyššou vekovo-špecifickou chorobnosťou vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (32,72/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Senec (9,03/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Malacky (1,27/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický v rodinnom výskyte boli hlásené 1x2 ochorenia. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený. 

4.2  Herpes zoster – B 02

Hlásených bolo 17 prípadov (chorobnosť 2,35/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 25 prípadov. V skupine  detí do 15 rokov nebolo hlásené žiadne ochorenie. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (5,44/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 5 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (9,51/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický. Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

4.3  Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

V Bratislavskom kraji  bolo za marec hlásených celkom 3 159 prípadov (chorobnosť 6728,30/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), z toho v 97 prípadoch sa jednalo o chrípku a chrípke podobné ochorenia (chorobnosť 206,60/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola zaznamenaná v okrese Bratislava III (11328,20/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), najnižšia v okrese Pezinok (3649,99/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (21475,18/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 

Najvyššia chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia bola zaznamenaná v okrese Bratislava II (381,66/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), najnižšia v okrese Malacky (45,36/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (330,54/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). 

Komplikácie boli hlásené v 2,6%, t. j. v 81 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (51), otitídy (16), pneumónie (14).

4.3.1  Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky – J 10

Hlásených bolo 24 ochorení, laboratórne potvrdenej chrípky (chorobnosť 21,83/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (24,07/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (11,73/100 000 obyvateľov). Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 1 prípade. V 17 prípadoch sa laboratórne potvrdil vírus chrípky A a v 7 prípadoch vírus chrípky B.

4.4   Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae – J 13

Hlásených bolo 5 ochorení (chorobnosť 0,69/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (12,04/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (2,87/100 000 obyvateľov). Laboratórne potvrdený Streptococcus pneumoniae sérotyp  3, 22F, 35B,  nešpecifikované (2x). Nozokomiálny charakter výskytu nebol hlásený.

4.7  Covid-19 – U 07.1

Hlásené boli 3 ochorenia (chorobnosť 0,41/100 000 obyvateľov). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom 23 prípadov (chorobnosť 3,18/100 000 obyvateľov) bol evidovaný pokles chorobnosti o 87,1%). Ochorenia sa vyskytli u ženy a mužov vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresov Bratislava III a Pezinok. Nozokomiálny charakter výskytu bol hlásený v 2 prípadoch. 

V.    Neuroinfekcie

5.1  Herpetickovírusová meningitída – B 00.3

Hlásené bolo 1 ochorenie u muža vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb z okresu Senec. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a pozitivity v likvore pacienta – vírus herpes simplex (HSV1). 
        
VI.  Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou

6.1  Lymeská choroba – A 69.2

Hlásených bolo 7 prípadov (chorobnosť 0,97/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci boli hlásené 4 prípady. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (0,97/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 7 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (2,15/100 000 obyvateľov).  V 5 prípadoch bolo ochorenie diagnostikované v štádiu erythema migrans a 2x kĺbnej forme. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a  pozitívneho sérologického vyšetrenia (Borrelia burgdorferi). Epidemiologická anamnéza bola v 4 prípadoch pozitívna (1x poštípanie hmyzom, 3x prisatie kliešťa). 

6.2   Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  

Hlásených bolo celkom 22 poranení, z toho 11 bolo vykázaných. Poranenia boli spôsobené 5x psom, 3x mačkou, 2x opicou a 1x srnou. Postexpozičná antirabická vakcinácia bola vykonaná u 10 osôb. Z iných oblastí SR nebolo dovlečené žiadne poranenie. Zo zahraničia bolo importovaných 5 poranení (Grécko, Maďarsko, Malajzia, Thajsko, Turecko).


VII.    Nákazy kože a slizníc

7.1  Ruža – erysipelas – A 46
Hlásené bolo 1 ochorenie (chorobnosť 0,41/100 000 obyvateľov) u  muža vo vekovej skupine 45-54 ročných osôb z okresu Bratislava IV. 

7.2  Iné dermatofytózy – B 35.8
Hlásené bolo 1 ochorenie u dieťaťa vo vekovej skupine 10-14 ročných detí z okresu Bratislava II. Diagnóza bola stanovená na základe klinického obrazu a mikroskopického vyšetrenia (Trychophyton).

7.3  Scabies – B 86
Hlásených bolo 11 ochorení (chorobnosť 0,97/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných detí (9,35/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Pezinok (4,31/100 000 obyvateľov). Výskyt ochorení bol sporadický v rodinnom výskyte boli hlásené 2x2 ochorenia.


VIII. Ostatné nákazy

8.1  Septikémie – A 40,0, A 40.2, A 40.8, A 41.0, A 41.1, A 41.5, A 41.8

V priebehu mesiaca marec bolo hlásených 50 prípadov septických ochorení (chorobnosť 6,91/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných detí (48,15/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 6 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava III (26,07/100 000 obyvateľov). Vo všetkých prípadoch mal výskyt nozokomiálny charakter. Výskyt ochorení bol sporadický. 

Tabuľka 4  Sepsy podľa etiologického agens

 Agens        Počet
 E.coli nešpecifikované             5
 Klebsiella oxitoca             1
 Klebsiella pneumoniae             5
 mikroorganizmy gramnegatívne iné             3
 mikroorganizmy grampozitívne             1
 Proteus mirabilis             1
 Pseudomonas aeruginosa             5
 Pseudomonas nešpecifikované             1
 Staphylococcus aureus             6
 Staphylococcus caprae             1
 Staphylococcus epidermidis             1
 Staphylococcus haemolyticus             6
 Staphylococcus hominis             2
 Streptococcus iný špecifikovaný             1
 Streptococcus skup. A nešpecifikované             2
 Streptococcus skup. D (enterokoky)             9


8.2   Kandidová septikémia – B 37.7

Hlásené boli 3 ochorenia (ktoré mali nozokomiálny charakter výskytu) u ženy vo vekovej skupine 55-64 ročných osôb z okresu Malacky a mužov vo vekovej skupine 55-64 a  65 a viac ročných osôb z okresu Bratislava IV a z okresu Bratislava V. Z hemokultúry bola potvrdená Candida albicans (2x) a Candida iná.

8.3   Nosič inej infekčnej choroby – Z 22.8

Hlásených bolo 24 ochorení (chorobnosť 3,32/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 65 a viac ročných osôb (10,88/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo 4 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava II (13,60/100 000 obyvateľov). Vo všetkých prípadoch mal výskyt nozokomiálny charakter. 


IX.  Pohlavné prenosné ochorenia

9.1  Syfilis – A 51.3, A 51.5, A 52.1, A 53.0, A 53.9

Zaznamenaných bolo 15 ochorení (chorobnosť 2,08/100 000 obyvateľov), čo je o 4  prípady viac v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-24 ročných osôb (7,86/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (4,30/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Bratislava II (0,80/100 000 obyvateľov). Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. 

9.2  Gonokokové infekcie – A 54.0

Zaznamenané boli 4 ochorenia (chorobnosť 0,55/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 9 prípadov. Vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb (4,27/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené z 3 okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava I (4,31/100 000 obyvateľov), v okresoch Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Zo zahraničia nebolo importované žiadne ochorenie. 

9.3   Chlamýdiové infekcie – A 56.0

Zaznamenaných bolo 33 ochorení (chorobnosť 4,56/100 000 obyvateľov), v predchádzajúcom mesiaci bolo hlásených 18 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 25-34 ročných osôb (21,37/100 000 obyvateľov). Ochorenia boli hlásené zo všetkých okresov Bratislavského kraja s najvyššou chorobnosťou v okrese Bratislava IV (6,66/100 000 obyvateľov) a s najnižšou chorobnosťou v okrese Senec (1,60/100 000 obyvateľov).

X.  Importované nákazy 

Prehľad importovaných nákaz za mesiac marec 2024 je uvedený v tabuľke 5.

Tabuľka 5 Importované nákazy za mesiac marec 2024 v Bratislavskom kraji

 Diagnóza  Krajina  Počet
 Brušný týfus – A 01.0  Srí Lanka 1
 Salmonelová enteritída – A 02.0  Tanzánia 1
 Kampylobakteriálna enteritída – A 04.5  Maroko 1
 Amébová nedyzenterická kolitída – A 06.2  Omán 1
 Akútna hepatitída E – B 17.2  Island 1
 Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  Grécko 1
 Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  Maďarsko 1
 Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  Malajzia 1
 Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  Thajsko 1
 Kontakt alebo ohrozenie besnotou – Z 20.3  Turecko 1


XI. Úmrtia

V mesiaci marec nebolo hlásené žiadne úmrtie na infekčnú diagnózu, minulý mesiac bolo hlásených 5 úmrtí.

Prodrobné tabuľky nájdete v súbore EpidSituaciaBA_marec2024 (pdf, 252 kB)