Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 51. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 51. kalendárny týždeň rok 2023

V 51. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 3085,9 (absolútny počet 1479 ochorení)  na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (50. kalendárny týždeň 2023) je výskyt ARO vyšší o 4,9%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 206,6/100 000 (absolútny počet 99 ochorení) osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (50. kalendárny týždeň 2023) je výskyt CHPO nižší o 33,4%. Komplikácie boli hlásené v 3,2%, t. j. v 47 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (37), otitídy 7), pneumónie (3).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava I (5336,84/100 000), najnižšia v okrese Pezinok (1635,95/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (4186,0/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Malacky (723,27/100 000), najnižšia v okrese Senec (60,38/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava V a Pezinok  nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (311,1/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji bolo hlásené v okrese Bratislava I – ZŠ 1x, v  okrese Bratislava II – MŠ 1x, v okrese Bratislava III – MŠ 2x, v okrese Bratislava IV – MŠ 1x, ZŠ 1x, ZŠ s MŠ 1x, v okrese Bratislava V – MŠ 1x, v okrese Malacky – ZŠ 1x, v okrese Senec – ZŠ 1x, ZŠ s MŠ 1x.

Ochorenie COVID-19 

V 51. kalendárnom týždni 2023 bolo v Bratislavskom kraji hlásených 53 prípadov na ochorenie COVID-19. Vykázané ochorenia podľa okresov: okres Bratislava I - 8 prípadov, okres Bratislava II - 14 prípadov, okres Bratislava III - 16 prípadov, okres Bratislava IV - 7 prípadov, okres Bratislava V - 2 prípady, okres Malacky - 3 prípady, okres Senec - 3 prípady. V  okrese Pezinok nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Výskyt ochorení bol sporadický a epidemický.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička