Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 14. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 14. kalendárny týždeň rok 2024


V 14. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 950,7 (absolútny počet 337 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (13. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 38,4%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 31,0/100 000 (absolútny počet 11 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (13. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO nižší o 69,5%. Komplikácie boli hlásené v 5,3 %, t. j. v 18 prípadoch z celkového počtu ochorení. Komplikácie predstavovali sínusitídy (11), otitídy (6), pneumónie (1).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava V (1491,46/100 000), najnižšia v okrese SC (245,72/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (2358,9/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava II (72,1/100 000), najnižšia v okrese Bratislava IV (26,63/100 000), v okresoch Bratislava I, Malacky, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (62,4/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 
V 14. kalendárnom týždni 2024 boli v Bratislavskom kraji hlásené 2 prípady na ochorenie COVID-19 z okresu Bratislava III.

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička