Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji za 13. týždeň roku 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Bratislavskom kraji za 13. kalendárny týždeň rok 2024

V 13. kalendárnom týždni bola zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné    ochorenia (ARO) 1542,3 (absolútny počet 682 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 1,1%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bola 101,8/100 000 (absolútny počet 45 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je výskyt CHPO vyšší o 126,2%. Komplikácie boli hlásené v 2,9%, t. j. v 20 prípadoch z celkového počtu ochorení.  Komplikácie predstavovali sínusitídy (11), otitídy (0), pneumónie (9).

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Bratislava III (4891,52/100 000), najnižšia v okrese Malacky (357,83/100 000). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných detí (4455,6/100 000). 

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Bratislava V (298,46/100 000), najnižšia v okrese Malacky (19,88/100 000), v okresoch Bratislava I, Bratislava IV, Pezinok a Senec nebol zaznamenaný žiadny výskyt ochorenia. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb (277,5/100 000).

Výskyt ochorení na ARO a CHPO bol sporadický.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Bratislavskom kraji nebolo hlásené.

Ochorenie COVID-19 

V 13. kalendárnom týždni 2024 nebolo v Bratislavskom kraji hlásené žiadne ochorenie.

 

Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna  hygienička