Životné prostredie

Hygienicky nezávadná voda na kúpanie je základným kritériom pri výbere miesta vodných rekreačných aktivít. Veľa plôch na kúpanie má vďaka termálnym zdrojom možnosť celoročného kúpania, takže to nie je len záležitosť letných mesiacov.

Pesticídne látky sú jedným z možných znečistení pitných vôd s nežiaducim účinkom na zdravie. Nato, aby riziko z nich pochádzajúce bolo minimalizované, je potrebných mnoho aktivít Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a ďalších súvisiacich zložiek.

Je to aj preto, lebo znenie platných právnych predpisov, ktoré upravujú požiadavky na kvalitu pitnej vody a povinnosti jej dodávateľov neustanovuje v súlade s požiadavkami Európskej komisie podrobne kritériá kontroly týchto látok.
ÚVZ SR preto zverejňuje odporúčaný postup pri zisťovaní a hodnotení pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a v jej zdrojoch.  Prílohou postupu je zoznam pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov. 

Podrobnejšie informácie o tejto problematike

Hormóny vo všetkých organizmoch spájajú nervový systém a telesné funkcie, ako je rast a vývoj, imunita, metabolizmus, reprodukcia a správanie. Niektoré chemické látky -  endokrinné disruptory, môžu narúšať hormonálny systém, a tým spôsobovať škodlivé účinky v ľuďoch a voľne žijúcich zvieratách.

Látky, ktoré ovplyvňujú hormonálny systém, ale nemajú za následok škodlivé účinky, sa nazývajú „hormonálne aktívne látky" alebo „endokrinné aktívne látky". Hranica medzi endokrinnou aktivitou a narúšaním endokrinného systému však nie je vždy jednoznačná, pretože v niektorých prípadoch sa účinok môže prejaviť až s oneskorením.

V epidemiologických štúdiách sa naznačuje, že endokrinné disruptory sa mohli v priebehu posledných desaťročí podieľať na zmenách týkajúcich sa ľudského zdravia. K takýmto zmenám patrí klesajúci počet spermií, vyšší výskyt vrodených chýb mužských pohlavných orgánov u detí a nárast určitých druhov rakoviny, o ktorých sa vie, že sú citlivé na hormóny. Viac diskutabilné sú tvrdenia o súvislosti s poškodením vývoja nervovej sústavy a so zhoršením sexuálneho správania.

Podrobnejšie informácie o tejto často diskutovanej téme

Plasty nám mnohými spôsobmi uľahčujú život a často sú ľahšie a menej nákladné než alternatívne materiály. Ak však nie sú riadne zlikvidované alebo recyklované, môžu skončiť v životnom prostredí, v ktorom sa budú nachádzať stáročia a odbúravať na stále menšie kúsky. Tieto malé kúsky (obvykle menšie ako 5 mm) sa nazývajú mikroplasty a sú predmetom obáv.

O vplyvoch mikroplastov v pitnej vode na zdravie človeka sa toho v minulosti veľa nehovorilo. Väčší dôraz na túto problematiku začali klásť jednotlivé vlády až v posledných rokoch.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike

Plesne sú mikroskopické organizmy, ktoré sú súčasťou nášho životného prostredia. Bežne nie sú okom viditeľné, zbadáme ich až pri premnožení. Prejavujú sa povlakmi pripomínajúcimi zamat alebo vatu.

U človeka sa prejavuje vysoká senzitivita k plesniam, ktorých koncentrácia vo vnútornom prostredí je väčšia než vo voľnom ovzduší. Pre čoraz väčší počet alergikov sú významné ich rozmnožovacie výtrusy – spóry, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia a sú významnými alergénmi. Plesne v byte predstavujú závažný problém na zdravie ľudí, pretože môžu byť zdrojom toxických látok. Približne 70 – 80% plesní môže byť zdrojom toxických látok (mykotoxínov).

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete

Naše životné prostredie obsahuje množstvo chemických látok umelého pôvodu. Niektoré z nich môžu predstavovať vážne riziká pre naše zdravie. Pre ochranu verejného zdravia v rámci celej EÚ bola zriadená agentúra EÚ - Európska chemická agentúra.

Vykonáva právne predpisy EÚ o chemikáliách s cieľom chrániť zdravie občanov a životné prostredie.