Zdravotné uvedomenie a gramotnosť

Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov Slovenskej republiky

Jednou zo základných úloh verejného zdravotníctva, je zvýšiť úroveň verejného zdravia prostredníctvom podpory zdravia, ktorá je zameraná na zvyšovanie schopnosti ľudí ovplyvňovať a zlepšovať svoje zdravie. Procesy podpory zdravia umožnia ľudom zvýšiť zdravotné uvedomenie na základe objektívnych informácií, ktoré sa odrazia v zlepšení kontroly nad vlastným zdravím. 
Zdravotné uvedomenie znamená mať kognitívnu a sociálnu zručnosť, ktorá determinuje motiváciu a schopnosť jednotlivcov získať prístup k zdravotným informáciám, rozumieť im a využívať ich na rozvoj a udržanie dobrého zdravia (WHO). Je chápané ako schopnosť urobiť správne zdravotné rozhodnutia v kontexte každodenného života.

Uvedomelé správanie jedincov vo vzťahu k zdraviu si vyžaduje vhodné podmienky na rozvoj pozitívnych oblastí života. U ľudí má výchova k zdraviu sprostredkovať poznatky vo vzťahu k potrebe starať sa o svoje zdravie a zdravie svojich detí a blízkych. Výstupom podpory zdravia je uvedomenie si zodpovednosti za svoje zdravie a nad možnosťami, ktoré môžu zdravie podporiť. 
Hlavným cieľom novej aktualizácie Národného programu podpory zdravia pre roky 2021 – 2030 je zlepšovať zdravotný stav obyvateľov SR prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia a podpory zdravia. Predpokladom uskutočniteľnosti je v tejto spojitosti monitorovanie a hodnotenie úrovne zdravotného uvedomenia a výskytu rizikových faktorov životného štýlu v populácii.

Prieskum Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov Slovenskej republiky sa robí na Slovensku od roku 2013, v pravidelnom 3 ročnom intervale. Cieľom prieskumu je zistiť atribúty zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov Slovenskej republiky. Zber údajov prebieha za pomoci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR. Prieskum je anonymný a tvorený dotazníkom so zameraním na stravovacie návyky, fyzickú aktivitu, používanie legálnych a nelegálnych drog, mentálne a fyzické zdravie a na starostlivosť o zdravie a prevenciu. 

(Vývoj zdravotného uvedomenie a správanie sa obyvateľov Slovenskej republiky za obdobie rokov 2013-2016-2019 pdf, 2 MB

Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR za rok 2022

Zdravotná gramotnosť

V roku 2019 sa Úrad verejného zdravotníctva SR stal súčasťou medzinárodnej siete Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy (M-POHL)1, ktorá vznikla pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2018 so zámerom zlepšovať úroveň zdravotnej gramotnosti vo svete. Základy siete M-POHL boli postavené na výstupoch z pilotného Európskeho  prieskumu zdravotnej gramotnosti HLS-EU (2009-2012). Až u 47% respondentov z ôsmych zúčastnených krajín bola zistená nízka úroveň zdravotnej gramotnosti, čo môže predstavovať bariéru v starostlivosti o vlastné zdravie a vo zvýšenej miere zaťažovať systém zdravotníctva.

WHO definuje zdravotnú gramotnosť ako kognitívne a sociálne zručnosti, ktoré určujú motiváciu a schopnosť jednotlivcov získať prístup k informáciám, porozumieť im a využívať ich spôsobom, ktorý podporuje a udržiava dobré zdravie 2.

Rôzne štúdie dokazujú, že pre ľudí s nízkou zdravotnou gramotnosťou je náročné získať informácie o zdraví, porozumieť im, posúdiť ich adekvátnosť, a vhodne použiť. Naopak ľudia, ktorí majú vyššiu zdravotnú gramotnosť, robia vhodnejšie každodenné rozhodnutia týkajúce sa ich zdravia, ako napríklad výber zdravších potravín, či venovanie sa fyzickým aktivitám. No najmä títo ľudia dbajú viac na prevenciu v porovnaní s využívaním zdravotníckych zariadení z dôvodu už vzniknutého ochorenia. Ako pacienti, efektívnejšie komunikujú o svojich problémoch s lekárom, lepšie porozumejú liečbe, a odporúčaniam zdravotníkov, a majú lepšie klinické výsledky. Práve z toho dôvodu je dôležité poznať úroveň zdravotnej gramotnosti  v populácii a vedieť identifikovať skupiny, na ktoré je potrebné zamerať aktivity v rámci výchovy k zdraviu.

Po dlhoročných skúsenostiach s pravidelným prieskumom zdravotného uvedomenia u obyvateľov Slovenskej republiky sa Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu v rámci siete M-POHL zapojil do Európskeho prieskumu zdravotnej gramotnosti (HLS). Cieľom projektu je poskytnúť vysoko kvalitné, a najmä medzinárodne porovnateľné údaje o zdravotnej gramotnosti obyvateľstva, a vytvoriť tak možnosť zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb vo verejnom zdravotníctve.

Ciele projektu HLS:

 1. Poskytnúť empirické údaje k tvorbe politík založených na vedeckých dôkazoch v krajinách zapojených do HLS
 2. Poskytnúť podklady k príprave intervencií v oblasti podpory zdravia, prevencie ochorení a zdravotnej starostlivosti
 3. Informovať o výstupoch projektu ľudí zodpovedných za tvorbu politík v jednotlivých sektoroch a na rôznych úrovniach
 4. Prispieť k teoretickému, koncepčnému a metodologickému rozvoju vo výskume zdravotnej gramotnosti európskej populácie
 5. Prispieť poznatkami o vplyve faktorov a ich ukazovateľov na rozdiely v úrovni zdravotnej gramotnosti medzi jednotlivými krajinami a v rámci nich
 6. Rozširovať výstupy medzi odborníkov, ktorí môžu mať vplyv na zdravotnú gramotnosť, napr. tvorcovia politík, výskumníci, zdravotníci, mimovládne organizácie, a zároveň široká verejnosť
 7. Stimulovať politiky, ktoré ovplyvňujú budovanie kapacít a poskytovanie zdrojov na aktivity v oblasti zvyšovania zdravotnej gramotnosti, potrebný výskum a efektívnu implementáciu výstupov
 8. Podporiť sieť M-POHL ako medzinárodnú skupinu odborníkov na oblasť populačnej zdravotnej gramotnosti
 9. Podporiť sieť M-POHL v rámci prípravy ďalších projektov zvyšujúcich kvalitu monitorovania populačnej zdravotnej gramotnosti v európskom WHO regióne

Prieskum zdravotnej gramotnosti v SR

Na Slovensku sa prvý krát uskutočnil prieskum HLS v rokoch 2019 – 2021. HLS19 prebiehal v rámci spolupráce medzi 20 zapojenými európskymi krajinami, a to napríklad tiež v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. Slovensko tak získalo možnosť odhaliť rozdiely v úrovni zdravotnej gramotnosti nielen v rámci regiónov, ale zároveň v porovnaní so susednými krajinami. V Rakúsku bolo vytvorené Medzinárodné koordinačné centrum, ktorého úlohou bolo usmerňovať komunikáciu medzi štátnymi a výskumnými inštitúciami v participujúcich krajinách, prípravu projektových nástrojov, a publikovanie národných ako aj medzinárodných projektových správ. 

Hlavnými aktivitami projektu HLS19 boli:

 1. vypracovať protokol k prieskumu HLS19 a nástroj na vedeckú analýzu zdravotnej gramotnosti na štátnej a medzinárodnej úrovni
 2. iniciovať a vykonať medzinárodný porovnávací prieskum medzi členskými krajinami HLS19
 3. vytvoriť a aktualizovať databázu HLS19
 4. poskytnúť porovnateľné výsledky všetkým členským krajinám HLS19
 5. uverejňovať a šíriť výstupy v správach, vedeckých recenzovaných časopisoch, knihách, informačných prehľadoch, informačných brífingoch a prostredníctvom verejnej webovej stránky M-POHL
 6. zadefinovať a spravovať súbor pravidiel pre prístup a používanie databázy HLS19 pre všetkých projektových partnerov HLS19, členov siete M-POHL so štatútom pozorovateľa, a externých výskumníkov

Garantom prieskumu v SR bol ÚVZ SR. Od júna do septembra 2020 bolo náhodne oslovených viac ako 2000 dospelých obyvateľov SR regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva k vyplneniu anonymných dotazníkov tak, aby boli splnené medzinárodne stanovené kritériá pre naplnenie výskumnej vzorky. Otázky v dotazníku pokrývali široké spektrum faktorov, ktoré ovplyvňujú úroveň zdravotnej gramotnosti, ako zdravotné determinanty, sociálne prostredie, životný štýl, zdravotný stav, využívanie zdravotníckych služieb, či využívanie digitálneho prostredia k získavaniu informácií týkajúcich sa zdravia.

Hlavným výstupom projektu bola Medzinárodná správa zdravotnej gramotnosti – metódy, výsledky a odporúčania 3

V prípade záujmu o využitie štandardizovaného dotazníka alebo metód prieskumu pre vlastné účely je potrebné požiadať o schválenie podľa pokynov uverejnených na: https://m-pohl.net/Design_Methods

Publikované výsledky zdravotnej gramotnosti:
HLS19: Seniori a digitálne zdravie


 1. https://m-pohl.net/ 
 2. https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/ninth-global-conference/health-literacy
 3. ​​https://m-pohl.net/HLS_Project_Publications_Presentations