HLS19: Seniori a digitálne zdravie

Aktívna prevencia ochorení je dôležitá v každom veku, a to aj u ľudí starších ako 65 rokov. Táto vysoko ohrozená skupina je však častejšie uzavretá od bežného sociálneho života. Z toho dôvodu je náročnejšie cielene poskytovať aktuálne informácie, ako aj všeobecne zvyšovať zdravotnú gramotnosť.

Možnosti čo najefektívnejšej komunikácie so seniormi boli zisťované v rámci medzinárodného projektu  „Európsky prieskum zdravotnej gramotnosti“ organizovaným Úradom verejného zdravotníctva SR.

Zo vzorky 485 seniorov validovanej podľa veku, pohlavia, regiónu a stupňa urbanizácie, väčšina opytovaných uvádzala, že už niekedy vyhľadávali informácie o zdraví alebo konkrétnych medicínskych témach.

Pri zisťovaní zdrojov, z ktorých naposledy vyhľadávané informácie o zdraví čerpali, 26% seniorov sa informovalo u lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka, 26% seniorov získalo informácie z tlačovín ako napríklad z novín, letákov alebo kníh, a 21% seniorov preferovalo informácie zo svojho okolia, od rodiny či priateľov. Ďalej seniori v menšej miere čerpali informácie z internetu či sociálnych sietí, a od alternatívnych liečiteľov.

Zdroj zdravotníckych alebo medicinských informácii u seniorov

Zo seniorov, ktorí v rámci prieskumu uviedli, že využívajú k získavaniu informácií o zdraví aj digitálne prostredie, viac ako polovica navštevuje webové stránky a viac ako tretina sleduje sociálne siete a diskusné fóra.

Digitálne zdatní seniori uvádzali tiež využívanie elektronickej komunikácie so svojim zdravotníckym zariadením a využívanie aplikácie zameranej na zdravie vo svojom smartfóne.

Avšak, až 74% seniorov uviedlo, že posúdiť výhody a nevýhody rôznych možností liečby je pre nich náročné. Rovnako je náročné pre 67% seniorov posúdiť, či informácia o zdravotných rizikách prezentovaná v médiách je dôveryhodná. A pre viac ako polovicu seniorov je náročné rozhodnúť sa, ako sa chrániť pred ochorením podľa informácií z médií.

Pre väčšinu seniorov je podľa prieskumu jednoduchšie porozumieť radám zameraným na ich zdravie od rodiny a priateľov.

Vypracoval Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu