Výživové (potravinové) doplnky

Výživové (potravinové) doplnky (ďalej len „VD“), anglicky „food supplements“, sú potraviny určené na doplnenie prirodzenej (bežnej) stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, samostatne alebo v ich vzájomnej kombinácii.

Môžu obsahovať vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, aminokyseliny, mastné kyseliny, vlákninu alebo rastlinné extrakty.

Umiestnia sa na trh v dávkovej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, pilulky, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v merateľných malých jednotkových množstvách.

Nie sú to lieky, nie sú určené na liečbu alebo prevenciu ľudských ochorení, nesmú mať na ľudský organizmus farmakologický, metabolický alebo imunologický (t.j. biologický) hlavný účinok. V opačnom prípade takýto výrobok nevyhovuje definícii VD a môže byť stiahnutý z trhu.

Právny základ pre reguláciu VD tvoria:

- výnos MP SR a MZ SR 16826/2007-OL (pdf, 436 kB) (§ 15 - 17) zmenený a doplnený v rokoch 2009 (pdf, 191 kB)2010 (pdf, 1.5 MB) a 2014 (pdf, 156 kB), ktorý vznikol transpozíciou smernice č. 2002/46/ES o potravinových doplnkoch do slovenského práva,

- všeobecné (horizontálne) právne predpisy EÚ pre potraviny - nariadenia EP a Rady č. 178/20021924/20061925/20061169/20112015/2283, prípadne ďalšie.

Etiketa VD

Etiketa VD umiestnených na trhu v SR musí obsahovať povinné údaje podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ uvedených vyššie a musí byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, čiže v slovenčine.

Oznámenie prevádzkarne v SR

Každý prevádzkovateľ v SR (t.j. aj ten, ktorý nemá kamennú prevádzkareň), ktorý chce predávať VD, má povinnosť oznámiť prevádzkareň miestne príslušnému RÚVZ podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. a podľa článku 6 nariadenia č. 852/2004 o hygiene potravín. V prípade ak prevádzkovateľ nemá v SR sídlo, má túto povinnosť tiež, ale vo svojej materskej krajine - inom členskom štáte EÚ, podľa spomínaného článku 6 nariadenia č. 852/2004 o hygiene potravín.

Príslušný orgán v SR

Príslušným orgánom / orgánom úradnej kontroly VD v SR je ÚVZ SR (pdf, 210 kB).

Oznámenie umiestnenia VD na trh v SR - proces

Umiestnenie potraviny na trh je právny úkon zadefinovaný v článku 3 ods. 8 nariadenia č. 178/2002.

V SR, podobne ako v iných krajinách EÚ, je oznamovacia povinnosť pred umiestnením VD na trh, resp. najneskôr v deň umiestnenia VD na trh.

Povinnosť oznámiť umiestnenie na trh v SR má každá fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba (prevádzkovateľ), ktorá umiestni VD na trh v SR. Povinnosť oznámenia ostáva, aj ak bol ten istý VD oznámený iným prevádzkovateľom.

VD oznámte ÚVZ SR prednostne spôsobom 1, prípadne spôsobmi 2 alebo 3:

  1. Vyplnením a odoslaním elektronického formulára (elektronická služba) – preferovaný spôsob oznámenia
  2. Na stránke slovensko.sk (všeobecná agenda), s pripojeným občianskym preukazom s čipom (OP), vyberte poskytovateľa - v roletke zadajte Úrad verejného zdravotníctva SR a prejdite na službu. V elektronickom dokumente zadajte predmet a text, nahrajte prílohy (vyplnený formulár na oznámenie a ostatné prílohy) podpíšte prostredníctvom OP alebo mandátneho certifikátu a odošlite. Formulár je najprv potrebné stiahnuť a uložiť na disk v PC. Následné je potrebné formulár otvoriť, vyplniť a uložiť v programe Adobe Acrobat Reader(nepoužívať žiadne alternatívne programy, inak formulár nebude možné spracovať). Formulár vyplňte podľa usmernenia k vyplneniu (pdf, 173 kB) oznámenia o zložení a označení výživového doplnku. Ak je oznámenie umiestnenia VD na trh v SR vykonané elektronickými prostriedkami vrátane príloh cez slovensko.sk, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa prílohy sadzobníka správnych poplatkov, položka 150, písm. ab). Následne zašlite ešte raz všetky dokumenty jednotlivo v e-mailoch, elektronicky nepodpísané, na e-mailovú adresu oznamenie_vd@uvzsr.sk. Do predmetu e-mailu uveďte: VD_ presný názov VD, forma VD, oznamovateľ, oznámenie ÚPVS SR. ÚVZ SR Vám zašle platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku. Po uhradení správneho poplatku bude oznámenie zapísané v registri výživových doplnkov na internetovej stránke ÚVZ SR a zapísaním do registra je oznamovacia povinnosť splnená. Nezaplatením správneho poplatku oznamovacia povinnosť splnená nie je a VD nebude zapísaný do registra. Formulár na oznámenie je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu.
  3. Oznámenie (vyplnený formulár na oznámenie a ostatné prílohy) pošlite na e-mailovú adresu  oznamenie_vd@uvzsr.sk vo formáte .pdf (nie ako súbory .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, a pod.). Formulár je najprv potrebné stiahnuť a uložiť na disk v PC. Následné je potrebné formulár otvoriť, vyplniť a uložiť v programe Adobe Acrobat Reader (nepoužívať žiadne alternatívne programy, inak formulár nebude možné spracovať) a odoslať ako prílohu vloženú do e-mailu. Formulár vyplňte podľa usmernenia k vyplneniu (pdf, 173 kB) oznámenia o zložení a označení výživového doplnku. V predmete emailu uveďte text: VD presný názov VD, forma, oznamovateľ. ÚVZ SR Vám zašle platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku. Po uhradení správneho poplatku bude oznámenie zapísané v registri výživových doplnkov na internetovej stránke ÚVZ SR a zapísaním do registra je oznamovacia povinnosť splnená. Nezaplatením správneho poplatku oznamovacia povinnosť splnená nie je a VD nebude zapísaný do registra. Formulár na oznámenie je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu. V prípade zaslania oznámenia (vyplneného registračného formulára s prílohami) nepodpísaného elektronickým podpisom na emailovú adresu oznamenie_vd@uvzsr.sk je potrebné zaslať ÚVZ SR poštou aj doplnenie oznámenia (pdf, 77 kB) podpísané oprávnenou osobou. V doplnení oznámenia uveďte všetky výživové doplnky, ktoré oznamujete.

V každom formulári je možné zaslať len jeden VD.

Po spracovaní zaslaného oznámenia spôsobom 2 a 3 vyššie Vám bude e-mailom zaslaný platobný predpis (ďalej len „PP“).

Striktne dodržujte dátum platnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume platnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok vrátený späť.

Po expirácii PP je potrebné požiadať o vydanie nového PP. V predmete e-mailu treba uviesť text „Žiadosť o vydanie nového platobného predpisu k VD názov VD“.

Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení správneho poplatku uvedeného v prílohe sadzobníka správnych poplatkov, položka 150, písm. ab).

V prípade podania elektronicky cez ÚPVS SR a zároveň zaslaním na oznamenie_vd@uvzsr.sk je suma 15 eur / 1VD. Zaevidovanie oznámenia listinne / zaslaním e-mailom je spoplatnené sumou 30 eur / 1VD.

Úhradu platobného predpisu pri oznámení spôsobom 2 a 3 môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

  • prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol). V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné uviesť E2E referenciu z platobného predpisu
  • zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
  • zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne)

Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať ÚVZ SR, táto informácia sa zobrazí v centrálnom systéme.

Akékoľvek otázky k VD zasielajte na e-mail oznamenie_vd@uvzsr.sk.

Zapísaním VD do registra je oznamovacia povinnosť považovaná za splnenú. ÚVZ SR nevydáva žiadne potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.

Potravinové doplnky na stránke EK

Potravinové doplnky na stránke EFSA

Register oznámených VD

Register vyradených výživových doplnkov

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Aktívny filter