Voda a pohromy

V histórii bol vplyv človeka na prírodné prostredie obmedzený, mal skôr lokálny, či regionálny dosah. Na celej planéte sa však neustále odohrávali rozsiahle prírodné javy, ktoré označujeme ako katastrofy. Katastrofy  sú obvykle spájané s ľudskou spoločnosťou, prinášajú pohromu, utrpenie, smrť.

V poslednom období je v odborných aj populárnych publikáciách, článkoch a rôznych programoch venovaná zvýšená pozornosť problematike klimatických zmien a znečistenia atmosféry. Zmeny klímy na Zemi prinášajú so sebou extrémne výkyvy počasia. Na jednej strane sú to katastrofálne suchá, ktoré znamenajú nekonečný zápas o vodu a prežitie, na druhej strane ničivé povodne, pri ktorých sú vždy zaznamenávané nepredstaviteľné škody.

Z histórie poznáme viacero príkladov premeny krajiny na púšť, z ktorých by niektoré pri dostatku vody mohli byť dnes potenciálne veľmi úrodné oblasti. Hoci sa zdá, že voda je nevyčerpateľný, obnoviteľný zdroj, regionálne je jej však na veľkých územiach nedostatok, alebo je celkom nedostupná pre využitie človekom. Menej ako 1 % vody vyskytujúcej sa na našej planéte je využiteľné pre ľudskú spotrebu, viac ako 1,2 miliardy ľudí nemá prístup ku kvalitnej pitnej vode. Nebezpečenstvo ktoré hrozí pri používaní znečistenej vody spočíva v skutočnosti, že voda môže byť významným faktorom prenosu infekčných ochorení spôsobených baktériami a vírusmi. Známe príklady epidémií z vody ukazujú, že voda vo svojom obehu nepozná hranice a že jej vlastnosti musia byť kontrolované v medzinárodnom meradle a vo vzájomnej spolupráci. Na zdraví ľudí sa pitná voda podieľa aj svojim chemickým zložením, kedy chemická kontaminácia pitnej vody môže spôsobiť akútne poškodenie organizmu, alebo pri dlhodobom príjme takejto vody hrozí vznik závažných chronických ochorení. Čím ďalej, tým obtiažnejšie sa stáva zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou. Mnohé krajiny riešia tento problém predajom balenej  pitnej vody, čím sa paradoxne stáva z tzv. „bezcenného zdroja“ ekonomicky vysoko hodnotený prírodný zdroj. Ako vyplýva z publikovaných údajov,  v celkovom hodnotení množstva vodných zdrojov je situácia v Európe zatiaľ pomerne uspokojivá, horšie je to s kvalitou vody a jej využívaním.

Nerovnomerný výskyt vody spôsobuje škody nielen pri jej nedostatku, ale aj pri jej prebytku. Čoraz častejšie nás postihujú ničivé povodne, neraz spôsobujúce straty na životoch ľudí, rozsiahle materiálne škody a ohrozujúce zdravie veľkého množstva ľudí v zaplavených oblastiach. Povodne majú prírodný charakter a sú súčasťou obehu vody v prírode. Ľudské zásahy do prírody a vodného režimu však narušili a zhoršili prirodzenú akumulačnú schopnosť územia, čo zvýšilo pravdepodobnosť vzniku povodní. Medzi významné riziká pri záplavách, ktorých výsledkom býva znehodnocovanie ľudských sídlisk, patrí kontaminácia vody najmä v individuálnych zdrojoch pitnej vody - v studniach. Používanie záplavami znehodnotenej vody na pitie a varenie, ako aj na osobnú hygienu, je z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva neprípustné. Dôležitým preventívnym opatrením je dodržiavanie zákazu pitia vody z neznámych zdrojov, ako aj zákaz kúpania na miestach, kde je zjavný predpoklad znečistenia vody. V takýchto situáciách zohrávajú významnú úlohu orgány na ochranu zdravia, ktoré v záujme zmiernenia zdravotných rizík vyplývajúcich pre obyvateľstvo povodňami postihnutých území v Slovenskej republike, vykonávajú zvýšený zdravotný dozor nad kvalitou pitnej vody a navrhujú nevyhnutné opatrenia. V zvýšenej miere kontrolujú kvalitu vody dodávanú z verejnej vodovodnej  siete, po záplavách individuálnych vodných zdrojov nariaďujú opatrenia zamerané na ochranu zdravia, ako napríklad dôkladné mechanické vyčistenie studní a ich okolia s osobitným zameraním na odstránenie organickej hmoty, opakované vyčerpanie vody zo studní s následnou opakovanou chemickou dezinfekciou. Do času úpravy „zatopených“ studní požadujú orgány na ochranu zdravia zabezpečenie náhradného dodávania pitnej vody a zabezpečujú kapacitu laboratórií na vyšetrovanie vôd z povodňou postihnutých území.

Dôležité je aj pravidelné vykonávanie zdravotnej osvety obyvateľstva na zabezpečenie ochrany pred vznikom a šírením prenosných ochorení, ako aj iných poškodení zdravia, vyplývajúcich zo sťažených životných podmienok a tiež zabezpečenie priebežnej aktuálnej informovanosti obyvateľov miest a obcí o epidemiologickej situácii na ich území v miestnych informačných prostriedkoch.

Jedným zo základných a prioritných cieľov orgánov na ochranu zdravia je zabezpečovať kvalitu pitnej vody tak, aby sa v maximálne možnej miere chránilo zdravie človeka.

Podľa ustanovenia § 17, ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pitná voda je zdravotne bezpečná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení zdravie prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Zdravotná bezpečnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality  pitnej vody a ich limitov ustanovených nariadením vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu najmä v obciach, je trend znižovania počtu obyvateľov napojených na verejné vodovody. Vo väčšine obcí majú občania k dispozícii vlastné vodné zdroje - studne, zväčša s nevyhovujúcou kvalitou vody.

Nielen prírodné katastrofy a pohromy majú vplyv na množstvo a kvalitu vody, ktorá je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia a základnou podmienkou existencie všetkých foriem života. Takmer všetky ľudské činnosti prispievajú k znečisťovaniu a poškodzovaniu vodných zdrojov, povrchových aj podzemných vôd. Prioritou každého snaženia človeka sa musí stať ochrana vody. Nestačí len zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitnej pitnej vody pre obyvateľstvo a vyhovujúcej vody pre hospodárstvo, ale predovšetkým je potrebná zvýšená prevencia pred znečisťovaním a starostlivosť o ozdravovanie vodných tokov a vody v každej jej podobe.