Zoznam pracovníkov RÚVZ ZA s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (CSc., PhD.), docenti a profesori, ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Kandidátei vied a absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
Téma kandidádtskej práce: Využitie výpočtovej techniky v epidemiológii
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc.
Od – do: 1988 – 1992 – kandidát lekárskych vied
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Katedra epidemiológie

MUDr. Elena Nováková, CSc.
Téma doktorandskej práce: Haemophilové infekcie
Školiteľ: prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc.
Od – do: 1998 – 2003
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav mikrobiológie

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Použitie metódy „HEALTH INPACT ASSESSMENT“ pre hodnotenie ohrozenia zdravia v dôsledku znečistenia ovzdušia.
Školiteľ: doc. MUDr. Eva Teodora Gáliková, CSc.
Od – do: 2008 – 2011
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Mgr. Ing. Drahomíra Tomášková, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Metabolizmus aromátov v kvasinkách a vláknitých hubách
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Od – do: 1991 – 1995
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra – Biochemická technológia

Mgr. MVDr. Elena Marejková, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Ergonomické programy a výsledky ergonomických riešení.
Školiteľ: doc. MUDr. Eva Teodora Gáliková, CSc.
Od – do: 2008 – 2013
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

PhDr. Alena Fialová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Význam nutričného screeningu u onkologických pacientov.
Školiteľ: prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.
Od – do: 2009 – 2014
Školiace pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra ošetrovateľstva

RNDr. Mária Hrušková, MPH, PhD.
Téma doktorandskej práce: Vybrané fyzikálne a psychosociálne faktory pracovného prostredia ako problém verejného zdravotníctva
Školiteľ: prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Od – do: 2009 – 2013
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogický titul docent

doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Nové smery vo vakcinológii, Verejno-zdravotné aspekty imunizácie, Organizácia a zabezpečenie imunizačných programov v EU
Názov habilitačnej práce: Vakcinológia v kontexte verejného zdravotníctva
Rok habilitácie: 30.09.2009
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Úloha mikrobiológa pri surveillance hemofilových inváznych ochorení v SR
Názov habilitačnej práce: Mikrobiológia – veda pre diagnostiku, surveillance, výskum a spoluprácu
Rok habilitácie: 2012
Univerzita, fakulta: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav mikrobiológie

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogický titul profesor

prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSC.
Téma inauguračnej prednášky: Národný imunizačný program Slovenskej republiky
Obhájené pred vedeckou radou: 09.12.2015
Vymenovanie prezidentom republiky: 09.11.2016