Zoznam pracovníkov RÚVZ SE s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (PhD.), docenti a profesori, ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Absolventi doktorandského štúdia

RNDr. František Ondriska, PhD.
Téma doktorandskej práce: Nový prístup k využitiu ELISA testov v diagnostike toxoplazmózy
Školiteľ: doc. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc.
Od – do: 1997 – 2001
Školiace pracovisko: Parazitologický ústav SAV Košice

MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Nozokomiálne nákazy ako indikátor bezpečnosti pacienta a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
Školiteľ: prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA
Od – do: 2010 – 2016
Školiace pracovisko: Katedra epidemiológie

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogický titul docent

doc. RNDr. František Ondriska, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Diagnostika vybraných humánnych parazitoóz
Názov habilitačnej práce: Akantamébová keratitída – novoobjavená humánna parazitóza na Slovensku
Rok habilitácie: 2006
Univerzita, fakulta: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogický titul profesor

prof. RNDr. František Ondriska, CSc.
Téma inauguračnej prednášky: Nové a novodiagnostikované parazitózy na Slovensku
Obhájené pred vedeckou radou: 7.6.2017
Vymenovanie prezidentom republiky: 22.5.2018